بررسی میزان سکوت سازمانی پیامدها و راهکارها در شرکت سیمان فارس نو

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMT07_023

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

سکوت سازمانی پدیده اجتماعی است که در سطح سازمانی به وجود می آید و توسط بسیاری از ویژگی های سازمانی تحت تاثیر قرار می گیرد سکوت سازمانی زمانی صورت می گیرد که کارکنان از بیان ایده ، اطلاعات و نظرات خود در سازمان خودداری می کنند ، هدف از این تحقیق بررسی میزان این پدیده ، پیامدها و راهکارهای کاهش آن در شرکت سیمان فارس نو می باشد . جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت سیمان فارس نو بوده که تعداد آنها ۲۷۹ نفر می باشد که براساس جدول مورگان ۱۶۲ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند . روش جمع آوری اطلاعات ، کتابخانه ای و میدانی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که از پرسشنامه واکولا که با استفاده از روش الفای کرونباخ، پایایی در بعد مدیریت عالی ۸۴ درصد ، در بعد نگرش سرپرست ۸۹ درصد و در بعد فرصت های ارتباطی نیز ۸۹ درصد بوده است استفاده گردید. پژوهش حاضر از لحاظ نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بعد مدیریتی با میانگین ۲.۸۹ ، بعد سرپرستی با میانگین ۳.۲۷ و بعد فرصت های ارتباطی با میانگین ۳.۱۹ در پیدایش سکوتسازمانی نقش دارند.

Keywords: