واکاوی علل خشونت در دانش آموزان و بررسی راهکارهای مقابله با آن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSECO01_224

تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1402

Abstract:

در این مقاله ضمن واکاوی علل خشونت در دانشآموزان و انواع آن به ارائه راهکارهایی درمانی در باره خشونت بیانکرده ایم. این مقاله در دوبخش انجام گرفته که در بخش اول واکاوی بروز خشونت ازجمله: عوامل محیطی، هیجانها، مواد مخدر، موسقی محرک و... پرداخته شده است؛ در بخش دوم به ارائه راهکارهایی درمانی به عنوان مسیریجهت مقابل با آن پرداختهایم. روش کار در این پژوهش کتابخانهای و مراجعه به مقالات مستند در این زمینهمیباشد. نتایج حاصل از این بررسیها حاکی از آن بود که کودکان و نوجوانان ما ازمهارتهای لازم جهت کنترل ومقابله با فشارهای روانی و موقعی تهای تنش زا برخوردار نیستند، چرا که تقریبا در هیچ یک ازمراحل آموزشی،ازدبستان تادانشگاه، مهارتهای زندگی آموخته نمیشود؛ به همین دلیل کودکان و نوجوانان ما از توانایی تحلیلیمناسب برای درک شرایط و اوضاع تنشزا و نیز تصمیمگیری مناسب در موقعیتهای حساس برخوردار نبوده و بهعلت این ناتوانی ها دست به ارتکاب خشونت می زنند.

Authors

فائزه تقوا طلب

کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور، مرکز خرامه، خرامه، ایران

بیتا ابراهیمی

کارشناس علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خرامه، خرامه، ایران

زهرا عسکری

کارشناس علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خرامه، خرامه، ایران

مرضیه حقیقی

کاردانی علوم تجربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خرامه، خرامه، ایران