ارتباط کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار با وضعیت اقتصادی-اجتماعی آنان

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-3-1_004

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: زنان سرپرست خانوار نسبت به مردان به دلیل داشتن چند نقش مختلف به طور همزمان مانند اداره امور خانه و تربیت و مراقبت از فرزندان به تنهایی وکار خارج از خانه با دستمزد کمتر با استرس، مسائل و مشکلات روانی بیشتری مواجه هستند در نتیجه در مقایسه با دیگر زنان از سطح زندگی روحی، روانی و اجتماعی پایین تری برخوردار می باشند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی استان ایلام انجام گرفته است. روش: این مطالعه از نوع مقطعی-تحلیلی و جامعه پژوهش شامل کلیه زنان تحت پوشش سازمان بهزیستی استان ایلام بود. ابزار جمع آوری داده در این مطالعه شامل پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و کیفیت زندگی(۳۶-SF) بود. تجزیه و تحلیل نتایج به کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۶ با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و تحلیلی مانند میانگین، انحراف معیار و آنالیز رگرسیون چند متغیره انجام شد. سطح معنی داری در این مطالعه ۵% > α در نظر گرفته شد. یافته ها: نمونه شامل۷۵۰ نفرکه که در نهایت ۷۰۸ نفر با میزان پاسخ دهی ۴/۹۴% پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. میانگین و انحراف معیار سنی افراد شرکت کننده ۸۸/۱۹±۳/۵۳ بود. بر اساس وضعیت اقتصادی بد با برخی از ابعاد کیفیت زندگی نظیر عملکرد جسمی (۰۰۱/۰>=p) درد جسمی(۰۰۱/۰>=p)، سلامت عمومی (۰۰۱/۰>=p) و نمره کلی کیفیت زندگی(۰۰۱/۰>=p) ارتباط داشت. میانگین نمره کیفیت زندگی در کل نمونه مورد مطالعه ۰۸/۴۶ بود که نشان دهنده کیفیت پایین زندگی زنان سرپرست خانوار بود. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج مهمترین دلایل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی در زنان سرپرست خانوار کمی سواد، وضعیت اقتصادی نامطلوب و داشتن بیماری های مزمن بود.

Authors

یوسف ویسانی

Student Research Committee, Ilam University of Medical Science

علی دل پیشه

Prevention of Psychosocial Injuries, Research Centre,Ilam University of Medical Science

کورش سایه میری

Dept of Clinical Epidemiology, Faculty of Health, Ilam University of Medical Sciences

نسرین شهبازی

Department of Psychology, Ilam Branch, Islamic azad university, Ilam

زهرا نادری

Researcher, Welfare Organization of Ilam Province

علی سهراب نژاد

Dept of Public Health, Faculty of Health, Ilam University of Medical Sciences

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • :۳(۲;۲۰۰۹. Research Social of Journal. Tehran zationsorgani welfare social by ...
  • of Empowerment to Related Factors Educational and, Cultural, Economic. A ...
  • health mental with people of life of Quality. S Paisley, ...
  • version Persian the of validity and reliability and Translation. M ...
  • families headed-female of life of quality between Relationship. A Tahmasebi, ...
  • نمایش کامل مراجع