حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-4-4_001

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: این پژوهش با هدف شناخت رابطه حمایت اجتماعی با سازگاری زناشویی در بین زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگستری شهرستان پاوه انجام شده است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنانی است که از ابتدای سال هزار و سیصدو نود و سه به منظور تقاضای طلاق به دادگستری شهرستان پاوه مراجعه نموده اند و پرونده طلاق آنان تا زمان انجام پژوهش (آذرماه هزاروسیصد نودوچهار) در دادگستری شهرستان پاوه در جریان بوده است. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تمام شماری هفتاد و دو نفر برآورد گردید. در این مطالعه از پرسشنامه های حمایت اجتماعی فیلیپس و سازگاری زناشویی اسپانیر استفاده شده است. اعتبار و روایی پرسشنامه ها با بهره گیری از روش همبستگیبه ترتیب  ۰/۹۰ و ۰/۹۶به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها  نیز با بهره گیری از نرم افزار SPSS۱۸ و  از آزمون های آماری پیرسون، اسپیرمن و تحلیل رگرسیون چند متغیره انجام گردیده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد، رابطه معنادار مثبتی بین حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی وجود دارد و حمایت اجتماعی بیست و سه درصد از تغییرات واریانس سازگاری زناشویی را پیش بینی می کند. از بین متغیر های دموگرافیک، تحصیلات و درآمد با حمایت اجتماعی رابطه معنادار مثبت داشته است. همچنین بین سن ازدواج، مدت زندگی مشترک، تعداد فرزند و درآمد همسر با سازگاری زناشویی ارتباط معنادار مثبت و بین تحصیلات و درآمد با سازگاری زناشویی ارتباط معنادار منفی وجود داشت. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه به سیاست گذاران و متخصصین حرفه ای در حوزه مددکاری اجتماعی کار با زنان و خانواده ها را پیشنهاد می کند که در برنامه ریزی سیاست اجتماعی و مداخلات مرتبط در حوزه سلامت به نقش حمایت اجتماعی در سازگاری زناشویی توجه نموده و از آن استفاده نمایند.

Authors

حمیده عادلیان راسی

Allameh Tabataba’i University

هراله جلالی

University of Social Welfare and Rehabilitation sciences

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Kuper, A.B.Kuper, J. The Social Science Encyclopedia. London: Routledge. ۱۹۹۸ ...
 • Fakhraei, S. &Hekmat, Sh. Effective Social Factors on Intensity of ...
 • Chen, Z. Tanaka, N. Uji, M. Hiramura, H. & Shikai, ...
 • Arabian, F. (Dissertation). Assessing the association between Relational Believes and ...
 • Sarafino, E. P. Health Psychology: Biopsychosocial Interactions. Translated by a ...
 • Sedghpour, B. S. Asadi, M. Miri, M. N. The Relationship ...
 • Fleming, P. & Baum, A. Social support and buffering effect ...
 • Mohseni Tabrizi, A. & Razi, A. Relationship between social support ...
 • Foroghanfar, M. (Dissertation). The Relationship between Problem – solving Techniques ...
 • Aminiha, A. (Dissertation). The Relationship between Emotional Intelligence and Dyadic ...
 • Masomi, R. (Dissertation). The Relationship between Psychological Hardiness and Dyadic ...
 • White, N. & Hastings, R.P. Social and Professional Support for ...
 • Salovita, T. Italinna, M. & Leinonen, E. Explaining the parental ...
 • Halamandaris, K.F. & Power, K.G. Individual differences, social support and ...
 • Winter, M.G.B. Dilouya, S.M. Pancer, M.W. Pratt, S. Birnie-lefcowith, J. ...
 • Hong, A.S. & Winger, C.J. A professional support program for ...
 • Weiss, M.J. Hardiness and social support as predictors of stress ...
 • Holland, K.D. & Holahan, C.K. The relation of social support ...
 • Bromley, J. Hare, D.J. Davison, K. & Emerson, E. Mothers ...
 • Mollazadeh, J. Mansour, M., Ezhehei, J. & Kiyamanesh, A. Coping ...
 • Hasan Shahi, M. Nouri, A. & Moulavi, H. The relationship ...
 • Ebrahimi Ghavam, S. (Dissertation). Tehran: Islamic Azad University, ۱۹۹۲ ...
 • Naderi, F. Safarzadeh, S. & Moshak, R. Comparison of hypochondriasis, ...
 • Maghsodi, S. Mosavinasab, M.H. & Bazmandeh, T. Assessing the relationship ...
 • Qadir, F. Khalid, A. Haqqani, S. Huma, Z.E. & Medhin, ...
 • AL-Krenawi A. & Graham, J.R. Somatization among Bedouin-Arab women. Journal ...
 • Tramonti, F. Gerini, A. Stampacchia, G. Relationship quality and perceived ...
 • Mert, A. İskender, M. Systemic family-oriented program of psycho-education, the ...
 • Ghiyasi, P. Moein, L. & Rousta, L. Assessing the social ...
 • Dehghani, F. (Dissertation). Comparing Intimacy and Dyadic Adjustment among Employed ...
 • Baharlou, Gh. (۲۰۱۰). Assessing the Relationship between Marriage Functioning and ...
 • Edward, J .N.& Fuller, S.S. Female employment and marital instability: ...
 • Akhondi, A. (Dissertation). Assessing the Association between Social Support and ...
 • Cecilia, Z.M. & Belgrave, F. Stress social support and college ...
 • Bodur, N.E. Çoşar, B. Karabacak, O. Relationship between perceived social ...
 • Abdifard, S. (Dissertation). Assessing the Relationship between Social Support and ...
 • Amato, P.R. Rogers, S.J.A longitudinal study of marital problems and ...
 • Taniguchi, H. & Kauffman, G. Gender role attitudes, troubles and ...
 • نمایش کامل مراجع