اثربخشی درمان خودشفقتی مبتنی بر ذهن آگاهی بر عواطف منفی دختران نوجوان بدسرپرست و بی سرپرست

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-9-3_004

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: با توجه به این که نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست در طول زندگی خود در معرض عواطف منفی قرار می گیرند و از طرفی اجرای مداخلات روا ن شناختی برای این نوجوانان اهمیت بالایی دارد، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان خودشفقتی مبتنی بر ذهن آگاهی MSC بر عواطف منفی دختران نوجوان سیزده تا هجده سال بی سرپرست و بدسرپرست مراکز مشهد انجام شد.  روش: در این پژوهش شبه آزمایشی از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد، جامعه آماری تمامی نوجوانان دختر بدسرپرست و بی سرپرست مراکز بهزیستی شهر مشهد در سال ۱۳۹۷ بودند. دو مرکز که در هیچ طرح پژوهشی شرکت نداشتند از هشت مرکز موجود مشهد از طرف بهزیستی معرفی شدند. از این دو مرکز بیست و هشت نوجوان به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل چهارده نفر در هر گروه جایگزین شدند. گروه آزمایش طی دوازده جلسه نود دقیقه ای، در مدت سه ماه تحت درمان خودشفقتی مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. تمامی شرکت کنندگان فرم بلند دویست و چهل سوالی تجدید نظر شده شخصیتی نئوNEO PI-R را در دو مرحله قبل و پس از مداخله تکمیل کردند.  نتایج: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد، بین نمرات عواطف منفی و شش مولفه آن اضطراب، خشم، افسردگی، شرم، تحریک پذیری و آسیب پذیری از استرس ، بین گروه آزمایش و گروه کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد. (۰/۱>P)  بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از آن است که درمان خودشفقتی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش عواطف منفی دختران نوجوان بدسرپرست و بی سرپرست موثر است. لذا به روانشناسان، مددکاران اجتماعی و سایر حرفه های یاری رسان توصیه می شود از این مداخله برای کاهش عواطف منفی نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست بهره جویند.

Keywords:

Self-Compassion , Mindfulness , Negative Emotions , Parentless or with Neglectful Parenting , خودشفقتی , ذهن آگاهی , عواطف منفی , بدسرپرست و بی سرپرست

Authors

مهسا داوودی مقدم

Science and Arts University

محسن سعیدمنش

Science and Arts University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Diener E, and Chan M.Y. Happy people live longer: Subjective ...
 • Watson D, and Tellegen A. Toward a consensual structure of ...
 • Bashar M, Sardaripour M, and Ghamari M. The effectiveness of ...
 • Sedaghat Asl P. (Dissertation). The role of personality factors and ...
 • Mohammadi S. (Dissertation). The effectiveness of lifestyle-based learning on improving ...
 • Martinsen K.D, Kendall P.C, Stark K, and Neumer S.P. Prevention ...
 • Eidgahian Torqabeh N. (Dissertation). The effectiveness of art therapy represents ...
 • Yendork J.S, and Somhlaba N.Z. The role of demographic and ...
 • Abasi F, Kimiaei A, Safariyan M, and Abedi M. The ...
 • Neff K.D, and Germer C.K. A pilot study and randomized ...
 • Gilbert P. Compassion focused therapy: Distinctive features: Routledge; ۲۰۱۰ ...
 • Tanaka M, Wekerle C, Schmuck ML, Paglia-Boak A, and Team ...
 • Taheri S, and Sajadian I. Effectiveness of cognitive therapy based ...
 • Birnie K, Speca M, and Carlson L.E. Exploring self-compassion and ...
 • Vreeswijk M.V, Broersen J, Schurink G, and Tempel J.V.D. Mindfulness ...
 • Azizi R, Yousefi Afrashteh M, Morovati Z, and Elahi T. ...
 • Goudarzi M, Ghasemi N, Mirderikvand F, and GholamreZaei S. The ...
 • López A, Sanderman R, and Schroevers M.J. Mindfulness and self-compassion ...
 • Bluth K, and Blanton P.W. Mindfulness and self-compassion: Exploring pathways ...
 • Tirch D.D. Mindfulness as a context for the cultivation of ...
 • Kord B. Prediction of mental well-being of nursing students based ...
 • Woodruff S.C, Glass C.R, Arnkoff D.B, Crowley K.J, Hindman R.K, ...
 • Mantelou A, Karakasidou E. The effectiveness of a brief self-compassion ...
 • Mehdinejad Z. (Dissertation). Effectiveness of self-compassion therapy and psychological well-being ...
 • Diedrich A, Hofmann S.G, Cuijpers P, and Berking M. Self-compassion ...
 • Luo X, Qiao L, Che X. Self-compassion modulates heart rate ...
 • Ghafarian H, Khayatan F. The effect of training compassion focused ...
 • Fatolaahzadeh N, Majlesi Z,M Azaheri Z, Rostami M, and Navabinejad ...
 • Ghanavati S.A, Bahrami F, Godarzi K, and Rouzbahani M. Effectiveness ...
 • Hasanzadeh R. Research methods for behavioral sciences a practical guide ...
 • Delavar A. Theoretical and practical principles of research in the ...
 • Debra Burdick L. Mindfulness skills for kids & teens: A ...
 • Gilbert P. Mindful compassion: How the science of compassion can ...
 • Haghshenas H. Persian version and standardizljtion of NEO Personality Inventory-Revised. ...
 • Fathi Ashtiani A. Psychological tests: Personality and mental health. ۲nd ...
 • Farshi M, Mehryar A, and Ghazi Tabatabai M. Application of ...
 • Atash Rouz B, Pakdaman S, and Asghari A. The relationship ...
 • Diener E, and Chan M.Y. Happy people live longer: Subjective ...
 • Watson D, and Tellegen A. Toward a consensual structure of ...
 • Bashar M, Sardaripour M, and Ghamari M. The effectiveness of ...
 • Sedaghat Asl P. (Dissertation). The role of personality factors and ...
 • Mohammadi S. (Dissertation). The effectiveness of lifestyle-based learning on improving ...
 • Martinsen K.D, Kendall P.C, Stark K, and Neumer S.P. Prevention ...
 • Eidgahian Torqabeh N. (Dissertation). The effectiveness of art therapy represents ...
 • Yendork J.S, and Somhlaba N.Z. The role of demographic and ...
 • Abasi F, Kimiaei A, Safariyan M, and Abedi M. The ...
 • Neff K.D, and Germer C.K. A pilot study and randomized ...
 • Gilbert P. Compassion focused therapy: Distinctive features: Routledge; ۲۰۱۰ ...
 • Tanaka M, Wekerle C, Schmuck ML, Paglia-Boak A, and Team ...
 • Taheri S, and Sajadian I. Effectiveness of cognitive therapy based ...
 • Birnie K, Speca M, and Carlson L.E. Exploring self-compassion and ...
 • Vreeswijk M.V, Broersen J, Schurink G, and Tempel J.V.D. Mindfulness ...
 • Azizi R, Yousefi Afrashteh M, Morovati Z, and Elahi T. ...
 • Goudarzi M, Ghasemi N, Mirderikvand F, and GholamreZaei S. The ...
 • López A, Sanderman R, and Schroevers M.J. Mindfulness and self-compassion ...
 • Bluth K, and Blanton P.W. Mindfulness and self-compassion: Exploring pathways ...
 • Tirch D.D. Mindfulness as a context for the cultivation of ...
 • Kord B. Prediction of mental well-being of nursing students based ...
 • Woodruff S.C, Glass C.R, Arnkoff D.B, Crowley K.J, Hindman R.K, ...
 • Mantelou A, Karakasidou E. The effectiveness of a brief self-compassion ...
 • Mehdinejad Z. (Dissertation). Effectiveness of self-compassion therapy and psychological well-being ...
 • Diedrich A, Hofmann S.G, Cuijpers P, and Berking M. Self-compassion ...
 • Luo X, Qiao L, Che X. Self-compassion modulates heart rate ...
 • Ghafarian H, Khayatan F. The effect of training compassion focused ...
 • Fatolaahzadeh N, Majlesi Z,M Azaheri Z, Rostami M, and Navabinejad ...
 • Ghanavati S.A, Bahrami F, Godarzi K, and Rouzbahani M. Effectiveness ...
 • Hasanzadeh R. Research methods for behavioral sciences a practical guide ...
 • Delavar A. Theoretical and practical principles of research in the ...
 • Debra Burdick L. Mindfulness skills for kids & teens: A ...
 • Gilbert P. Mindful compassion: How the science of compassion can ...
 • Haghshenas H. Persian version and standardizljtion of NEO Personality Inventory-Revised. ...
 • Fathi Ashtiani A. Psychological tests: Personality and mental health. ۲nd ...
 • Farshi M, Mehryar A, and Ghazi Tabatabai M. Application of ...
 • Atash Rouz B, Pakdaman S, and Asghari A. The relationship ...
 • نمایش کامل مراجع