شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در نظام سلامت اردبیل با متد MADM

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 37 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CPA-1-4_004

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1402

Abstract:

زمینه و هدف: هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در نظام سلامت اردبیل با متد MADM می باشد بررسی و شناخت بیشتر موانع استقرار بودجه ریزی در حوزه نظام سلامت می تواند کمک شایانی به استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در این حوزه نموده که درنتیجه می تواند عملکرد خود را با تخصیص بهینه منابع در نظام سلامت بهبود بخشیم، عوامل متعددی مانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در نظام سلامت می باشد که این تحقیق درصدد پاسخگویی به سوالات اصلی؛ موانع استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در نظام سلامت اردبیل کدامند؟ و موانع شناسایی شده از چه رتبه ی برخوردار است؟روش شناسی: پژوهش یادشده ازلحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و ازنظر اجرا میدانی و ازنظر روش توصیفی و تحلیلی و اکتشافی بود. تحقیق حاضر دارای رویکردی آمیخته و ترکیبی (کیفی- کمی) بوده است. در این پژوهش در گام اول؛ از پرسشنامه غربالگری برای شناسایی و پالایش موانع استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در نظام سلامت استان اردبیل با تکنیک دلفی استفاده شد. و در گام دوم؛ پرسشنامه برای رتبه بندی موانع با استفاده از تکنیک AHP جهت تعیین میزان ارجحیت و رتبه بندی هرکدام از موانع طراحی و مورداستفاده قرار گرفت. و برای تجزیه وتحلیل داده های حاصله از پرسش نامه های خبره از نرم افزار Expert Choice و SPSS استفاده گردد.یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است موانع استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی شامل ۶ موانع اصلی ازجمله ۱. موانع مرتبط با برنامه ریزی، ۲. موانع مرتبط با مدیریت، ۳. موانع مرتبط با تهیه و تصویب، ۴، موانع مرتبط با تخصیص اعتبار، ۵. موانع مرتبط با نظارت و ۶. موانع مرتبط با آموزش و ۲۲ زیر موانع شناسایی شد.نتیجه گیری: در موانع ۱؛ خط مشی شفاف باارزش وزنی ۰.۵۳۱ و در موانع ۲؛ نهادینه نشدن فرهنگ پاسخ گویی در بین مدیران و روسا بیمارستان باارزش وزنی ۰.۶۴۵ و در موانع ۳؛ تعدد ردیف های متفرقه و ردیف های متمرکز در بودجه باارزش وزنی ۰.۶۰۲ و در موانع ۴؛ درک ناکافی از چگونگی تاثیر پیامدهای بودجه ای بر شیوه تخصیص منابع باارزش وزنی ۰.۵۳۹ و در موانع ۵؛ نبود یک سیستم کارآمد نظارت داخلی باارزش وزنی ۰.۵۶۴ و در موانع ۶؛ نبود رشته دانشگاهی با عنوان بودجه ریزی باارزش وزنی ۰.۶۶۹ در رتبه اول بیشترین اهمیت را دارد.

Keywords:

موانع بودجه ریزی عملیاتی , نظام سلامت , تکنیک دلفی , فرآیند سلسله مراتبی (AHP)

Authors

manzar hosenzadeh

موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی

mahdi fatollahzadeh

دانشگاه آزاد واحد مشکین شهر