بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت با نقش میانجی بازارگرایی و یکپارچگی زنجیره تامین (مورد مطالعه: شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISFCONF04_005

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1402

Abstract:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت با نقش میانجی بازارگرایی و یکپارچگی زنجیره تامین در شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا به مرحله اجرا درآمده است. تحقیق پیش رو از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا توصیفی و از نظر ماهیت علی می باشد. متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی بوده که شامل متغیر مستقل فناوری اطلاعات، متغیرهای میانجی بازارگرایی و یکپارچگی زنجیره تامین و متغیر وابسته عملکرد شرکت می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کلیه کارکنان شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا به تعداد ۸۲ نفر میباشد. به دلیل پایین بودن حجم جامعه از نمونه گیری صرف نظر شد و کلیه این افراد به روش سرشماری مورد نظرسنجی قرار گرفتند. داده های مورد نیاز برای تحقیق از طریق چهار پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات، بازارگرایی، یکپارچگی زنجیره تامین، عملکرد شرکت تسنگ و لیائو ( ۲۰۱۵ ) گردآوری شدند و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیات نشان داد کاربرد فناوری اطلاعات بر بازارگرایی، یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد شرکت تاثیر مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین بازارگرایی و یکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت معنیداری به جای گزاشت. همچنین بازارگرایی و یکپارچگی زنجیره تامین نقش میانجی در تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت ایفا نمودند.

Authors

سید امیرحسین محمدی موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

احمد کاظمی

استادیار گروه کامپیوتر، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران