بررسی روابط دانش آموزان و معلم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FSCH02_995

تاریخ نمایه سازی: 6 فروردین 1403

Abstract:

مطالعه حاضر به بررسی روابط دانش آموز با معلم خود در سیستم های آموزشی پرداخته است.تحقیقات نشان می دهند که تسلط معلم بر دانش موضوعی، تنها۰۵درصد بر روی موفقیت او در تدریس تاثیر می گذارد.۵۰ درصد دیگر این موفقیت، به مهارتهای ارتباطی او-ارتباط معلم با دانش آموزان، ارتباط معلم با والدین و سایر همکاران- بستگی دارد. همچنین ثابت شده است که میزان ارتباط و تعامل بین معلم و دانش آموز، تاثیر مستقیمی بر روی موفقیت تحصیلی شاگردان دارد.معلم نقش مهمی در سلامت فکری و روانی دانش آموزان دارد. به طوری که مطالعات نشان داده است دانش آموزان معلمان متعادل، از تعادل روانی و آرامش بیشتری برخوردارند. فاندرز در تحقیقی بر روی۱۹۶۵ دانش آموز در مورد اثر رفتار معلم روی دانش آموزان مطالعه و مشاهده کرد که در بسیاری از موارد رفتار غیرمستقیم معلم مانند جایزه دادن، قبول عواطف دانش آموز و ... موثرتر از رفتار مستقیم مانند سخنرانی، بحث و... است. آنچه در ارتباط بالغ-کودک مهمترین موضوع محسوب میشود، کیفیت فرآیند آن است. کودک مستحق دریافت پیامهای سالم از بالغ است. سلامت روانی بستگی به این دارد که شخص به واقعیتهای درونی خویش اعتماد کند. چنین اعتمادی در فرآیندهای خاصی تولید می شود که ما در اینجا نمونه ای از این اصول را ذکر می کنیم. یکی از اصولی که آنرا اصل اساسی ارتباط مینامیم بیانگر این است که معلم موفق کسی است کهبه موقعیت دانش آموز توجه می کند و معلم ناموفق آن است که منش و شخصیت دانش آموز را مورد قضاوت قرار میدهد. تفاوت اصلی میان ارتباط موثر و ناموثر همین است.

Authors

عرفان دلیر

دانشجو کارشناسی رشته آموزش الهیات دانشگاه فرهنگیان پردیس عالمه طباطبایی اردبیل

مریم بابانژاد

کارشناسی ارشد روانشناسی

اعظم صفری

کارشناسی،هنرآموز گرافیک

ستایش محمدپور طبس

کارشناسی آموزش ابتدایی،آموزگار ابتدایی