الگوی معادلات ساختاری کارآفرینی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BOE-1-2_006

تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1403

Abstract:

کارآفرینی در عصر جدید به یکی از مفاهیم جذاب در حوزه‎های مدیریت و فناوری اطلاعات تبدیل شده است. از سوی دیگر، مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی، پاردایمی نوآورانه در گنجاندن رسانه‎های اجتماعی در دل فناوری های سنتی مدیریت ارتباط با مشتری و روشی نوین برای مدیریت روابط با مشتریان محسوب میشود. تحقیق حاضر، از لحاظ شیوه تجزیه وتحلیل داده ها، توصیفی از نوع همبستگی و از نوع معادلات ساختاری است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و هدف آن، بررسی تاثیر متغیرهای مستقل (زمینه سازمانی، زمینه فنی، فشارهای اجباری اجتماعی، فشارهای تقلیدی و فشارهای هنجاری) در جامعه آماری موردنظر و تعیین تاثیر آن بر متغیر وابسته (کارآفرینی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی) است. روش تحقیق حاضر از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران، معاونین و کارشناسان بانک رسالت در شهر تهران به تعداد ۴۲۰ نفر است. به منظور تعیین نمونه آماری موردنیاز، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد ۲۰۱ مشخص گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات موردنظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. روایی ابزار اندازه گیری از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار (smart pls ۳) استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد عوامل پیشران نوآوری، تاثیر معناداری بر کارآفرینی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی دارد. همچنین، فشارهای اجباری و هنجاری، تاثیر معناداری بر کارآفرینی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی دارد.

Keywords:

کارآفرینی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی , عوامل پیشران نوآوری , قصد خرید , فشارهای نهادی

Authors

سیده افسانه شبیریان

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

عباسعلی رستگار

استاد دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.