نقش حکمرانی اعتلاءمحور در کاهش آسیب های اجتماعی شهری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE08_040

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1403

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین نقش حکمرانی شهری در کاهش آسیب های اجتماعی در میان محلات قشم بود. جامعه آماری پژوهش شامل جامعه آماری شامل کلیه شهروندان قشم به تعداد ۲۱۶۷ بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۸۴ نفر برآورد شد. با توجه به ماهیت جامعه مورد مطالعه از روش نمونه گیری توصیفی- تحلیلی ساده استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ها در این پژوهش ،پرسشنامه ارزیابی کارآمدی مدیریت امور شهری، پرسشنامه آسیب های اجتماعی بود. در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل آماری اس پی اس اس نگارش ۲۶ و جهت ارزیابی ویژگی های توصیف یا از نرم افزار ks استفاده شد. نتایج نشان داد که تاثیر متغیر مدیریت شهری بر افزایش احساس امنیت زنان و کاهش آزاردیدگی زنان در محلات قشم معنادار بود. مدیریت شهری تاثیر مستقیم کاهش قاچاق (کالا و سوخت و...) و درآمدهای نامشروع و بادآورده داشت. مدیریت شهری تاثیر معناداری بر کاهش اعتیاد (مشروبات الکلی، قرص های روان گردان و مواد مخدر) داشت. تاثیرمدیریت شهری بر عدم گسترش و نفوذ ماهواره و شبکه های تلویزیونی و رادیویی کشورهای حاشیه خلیج فارس در بین مردم معنادار بود. همچنین مدیریت شهری تاثیرمعناداری بر کاهش بزهکاری و جرم داشت.