تاثیر مکمل نمکهای صفراوی طیور بر عملکرد رشد و مصرف خوراک جوجه های گوشتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KESHAVARZICONF02_075

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1403

Abstract:

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر سطوح مختلف اسیدهای صفراوی بر عملکرد جوجه های گوشتی انجام شد. در این تحقیق از ۳۰۰ قطعه جوجه گوشتی نر و ماده سویه راس ۳۰۸یک روزه در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تیمار و ۶ تکرار و ۱۰ قطعه جوجه به ازای هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد بر پایه ذرت و کنجاله سویا و جیره حاوی ۰/۱ درصد امولسیفایر، ۰/۲۵ درصد اسید صفراوی ۰/۵ درصد اسید صفراوی و ۱ درصد اسید صفراوی بودند. نتایج نشان داد که در دوره آغازین، پایانی و میانگین کل دوره سطح ۰/۵ و ۱ درصد اسیدهای صفراوی مصرف خوراک را به طور معنیدار نسبت به تیمار شاهد و امولسیفایر کاهش داد .(P<۰/۰۵) جوجه های گوشتی تغذیه شده با ۰/۲۵، ۰/۵ و ۱ درصد اسیدهای صفراوی افزایش وزن بدن پایینتری نسبت به تیمار شاهد و امولسیفایر در دوره های رشد، پایانی و میانگین کل دوره داشتند .(P<۰/۰۵) همچنین ضریب تبدیل خوراک نیز در تیمارهای ۰/۲۵، ۰/۵ و ۱ درصد اسیدهای صفراوی به طور معنیدار در دوره پایانی و میانگین کل دوره افزایش یافت .(P<۰/۰۵) به طور کلی می-توان بیان کرد که سطوح ۰ /۵ و ۱ درصد اسیدهای صفراوی احتمالا با تاثیر منفی بر فعالیت لیپاز پانکراسی باعث کاهش عملکرد جوجه های گوشتی شده است.

Authors

سیدمحمدعلی میرحسینی

دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

محسن دانشیار

استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

پرویز فرهومند

استاد بازنشسته گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

سیدعلی میرقلنج

دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.