بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی و الگوهای سرشت و منش براساس سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فرهنگیان زنجان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE18_150

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

روان شناسان رشد همواره علاقه مند بوده اند که چگونگی تاثیر روش های تربیتی والدین را بر رشد قابلیت های اجتماعی کودکان مطالعه و بررسی نمایند از این رو هدف این پژوهش بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی و الگوهای سرشت و منش بر اساس سازگاری اجتماعی بود. روش اجرای پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فرهنگیان زنجان است در سال تحصیلی ۰۳-۰۲ بود که با استفادهاز روش نمونه گیری در دسترس ۲۴۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سازگاری دخانچی ۱۳۷۷ پرسشنامه های، الگوهای سرشت و منش کلونینجر، سبک های دلبستگی کولینز و رید می باشد استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین سازگاری اجتماعی و سبک های دلبستگی کولینز و رید می باشد استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین سازگاری اجتماعی و سبک های دلبستگی رابطه مثبت و معنی داری وجود داردف بین سازگاری اجتماعی و الگوهای سرشت و منش رابطه ی معنی داری وجوئ دارد، بنابراین می توان گفت سازگاری اجتماعی از متغیرهای مهم و مرتبط با سبک های دلبستگی و الگوهای سرشت و منش می باشند.

Keywords:

سازگاری اجتماعی , الگوهای سرشت و منش , سبک های دلبستگی