آموزش اثرگذار با بازی های آموزشی مناسب

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE18_266

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

در نظام تعلیم و تربیت با توجه به نوع مخاطبانش استفاده از شیوه های اصولی و کاربردی بسیار حائزاهمیت است. کودکان همواره بازی کردن را دوست دارند و به آنها احساس نشاط و شادابی می دهد بههمین دلیل متربیان می بایست از این موقعیت به عنوان فرصتی مغتنم برای یادگیری اثربخش استفادهکنند . بازی های آموزشی فعالیت هایی مفید و هوشمندانه هستند که در کنار ایجاد فرصت دلخواه ومطلوب کودکان، یادگیری هدفمند را برای آنها به دنبال دارد. صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت همواره بهدنبال خلق و به کارگیری بازی های آموزشی برای هر عنوان درسی هستند در مقاله حاضر با کمک منابعکتابخانه به بررسی اهداف بازی های آموزشی و محاسن و روش استفاده از آن ها در برنامه درسیپرداخته ایم و به این نتیجه رسیدیم که این بازی ها با خلق فرصت یادگیری در آموزش کودکتن عنصریمهمی و قابل توجه است

Authors

نغمه پرتوی

دانشجو ارشد بهسازی منابع انسانی دانشگاه ازاد واحد تربت حیدریه ،موسسه آموزش عالی فردوس مشهد،مشهد،ایران.