اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی ازمنظر اسلام و روانشناسی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه فاطمیه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RVCONF03_078

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی (از منظر اسلام و روانشناسی)، بر سلامت رواندر گروهی از دانشجویان دختر مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون و پسآزمون با گروه گواه است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه دانش پژوهان دختر موسسه آموزش عالی فاطمیهشیرازتشکیل داده بود. نمونه آماری مورد پژوهش ۴۶ نفر دختر دانشجو موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز بود. آزمودنیها پس از گماردن تصادفی، به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند و پرسشنامه سلامت روانی (گلدبرگ و هیلر،۱۹۷۹ ) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بر روی آنها اجرا شد. یافته ها نشان داد که با کنترل پیش آزمون بیندانشجویان دختر گروه های آزمایش و گروه گواه از لحاظ سلامت روان در زمینه نشانگان جسمانی، اضطراب، اختلال درعملکرد اجتماعی و افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد ۰.۰۱ > p، بنابراین، آموزش مهارتهای ارتباطی (از منظراسلام و روانشناسی)، موجب افزایش سلامت روان در دانش پژوهان می گردد

Authors

مرضیه خواجویی نژاد

کارشناسی فناوری دانشگاه مخابرات

عصمت محمدی

کارشناسی نقاشی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

صدیقه روستایی

کارشناسی رشد و پرورش کودکان دبستان و پیش از دبستان، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

راضیه زارعی

کارشناسی روانشناسی عمومی، پیام نور خرامه

جهت بهشتی پور

کارشناسی زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی فسا