افزایش کارکردهای اجرایی ( میزان توجه و تمرکز) کودک طیف اتیسم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RVCONF03_400

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف چگونگی افزایش یکی از کارکردهای اجرایی ( میزان توجه و تمرکز) کودک طیف اتیسمانجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزانمبتلا به اختلال اتیسم شهر اصفهان در سال ۱۴۰۲ بود. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامهدرجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی جیویا و همکاران ۲۰۰۰ و مشاهده بود. دادههای مربوطه با استفاده ازروش تحلیل کواریانس انجام شد. نتایج نشان داد که اتاق تاریک و برنامه آموزشی تحلیل رفتار کاربردی بربهبود کارکردهای اجرایی (توجه و تمرکز) دانش آموز تاثیر دارند و سبب افزایش توجه و تمرکز دانش آموزشدند.

Keywords:

کارکردهای اجرایی , توجه , تمرکز , کودک طیف اتیسم , اتاق تاریک , برنامه آموزشی تحلیلرفتار کاربردی

Authors

آسیه اکبری

آموزگار مدرسه اتیسم مهرآفرین شهر اصفهان