ارزیابی نواحی مساعد توسعه کاشت درخت بادام در استان فارس با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA07_021

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1403

Abstract:

تجزیه و تحلیل مناسب بودن محصول زمین به پیشنیازی برای استفاده بهینه از منابع موجود زمین برای تولید پایدارکشاورزی تبدیل شده است. با توجه به قرارگرفتن کشور ایران در کمربند عرض جغرافیایی میانی مناطق خشک و نیمهخشک، استفاده از گیاهان مقاوم به چنین آب و هوایی از اهمیت بالایی برخوردار است. درخت بادام یکی از درختان میوهمقاوم به کم آبی است. پهنه بندی مناطق مناسب کاشت بادام می تواند به توسعه مناطق بادام خیز، جذب سرمایه گذاری،ایجاد شغل و رونق اقتصاد محلی کمک کند. لذا، در تحقیق حاضر، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بهارزیابی نواحی مساعد توسعه کاشت درخت بادام در استان فارس پرداخته شده است. معیارهای پهنه بندی مناطق مستعدکاشت درخت بادام پنج معیار ارتفاع از سطح دریا، شیب اراضی، جهات شیب، فاصله از رودخانه، فاصله از جاده بود که بابهره گیری از منابع معتبر و نظرات خبرگان و متخصصان مرتبط با موضوع تحقیق انتخاب شدند. به منظور ترکیب معیارهاو پهنه بندی استان فارس از نظر قابلیت کشت بادام پس از فازی سازی نقشه ها در نرم افزار ArcGIS از الگوریتم Fuzzy overlay برای همپوشانی کردن لایه ها استفاده و نقشه پهنه بندی مناطق مستعد کاشت درخت بادام تهیه شد. با توجه به نتایج بدست آمده، استان فارس از پتانسیل قابل توجهی برای کاشت درخت بادام برخوردار است و بر اساس معیارهای بکارگرفته شده، ۷۴ / ۷۱۲۴۷ کیلومترمربع (معادل ۳۰ / ۵۸ درصد) از مساحت استان برای کاشت بادام کاملا مناسب می باشد.

Authors

علیرضا صالحی

استادیار گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه یاسوج

آیت اله کرمی

دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

ویدا علی یاری

دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج