ارزیابی توزیع فضایی دستگاههای خدمات رسان با تاکید بر دسترسی (نمونه موردی گرگان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU09_543

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

شهرها به عنوان منبع توسعه در اثر ساختارهای ناکارآمد با چرخه نامطلوبی از نابرابری ها روبرو شده و بی عدالتی در توزیع خدمات در شهرها شکل گرفته است لذا عدالت فضایی در توزیع خدمات جهت تخصیص عادلانه یکی از اهداف برنامه ریزان میباشد .این پژوهش که باهدف ارزیابی توزیع فضایی دستگاههای خدماتی شهر گرگان انجام شده؛ از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی - تحلیلی است . جمع آوری اطلاعات بر اساس منابع کتابخانه ای ، اسنادی و مطالعات میدانی است . درتحلیل بخش های مختلف پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده گردید. پایایی پرسش نامه بر اساس آلفای کرونباخ ۸۳۴/۰ و حجم نمونه آماری ۳۸۴ نفر از شهروندان است . محدوده پژوهش شهر گرگان با مساحت ۳۵۶۰ هکتار است که در سرشماری سال ۱۳۹۵ دارای ۳۵۳۰۰۰ نفر جمعیت میباشد. یافته های نشان می دهدشاخص های رفع نیاز شهروندان، چرخه نامطلوب خدمات و فاصله طبقاتی به ترتیب دارای بالاترین سطح میانگین در توزیع اماکن خدماتی هستند و بین توزیع اماکن خدماتی و رضایتمندی در محدوده مطالعاتی رابطه معناداری وجود دارد. در بخش تحلیل نقش مدیریت شهر ی در بهبود وضعیت اماکن خدماتی از بین شاخص های انتخاب شده ناکارآمدی مدیریت شهری رتبه اول شاخص ها ، مدیریت آگاهانه در رتبه دوم و خدمات رسانی مطلوب در رتبه سوم شاخص ها قرار گرفت و شاخص نظارت مستمر با به عنوان رتبه آخر برای شاخص های مدیریت شهری موثر در توزیع اماکن خدماتی شهر گرگان بر اساس آزمون فریدمن انتخاب و در انتها جهت بهبود ووضعیت خدمات رسانی دستگاه های خدماتی پیشنهاداتی مطرح گردید.

Authors

رضا خلیلی باروق

کارشناس ارشد مدیریت شهری، آموزش عالی حکیم جرجانی گرگا ن، گلستان

سیدکامبیز لطیف عقیلی

دکتری برنامه ریزی شهری، آموز عالی حکیم جرجانی گرگان، گلستان

شمسی سادات میراسداللهی

دکتری برنامه ریزی شهری، آموزش عالی حکیم جرجانی گرگا ن، گلستا ن