بررسی عوامل موثر بر بهبود ارزش های اخلاقی پیمانکاران و مشاوران پروژه های عمرانی (مطالعه موردی : پروژه های عمرانی شهر صدرا)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU09_555

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

این پژوهش از نظر هدف کاربردی ، از نظر نوع روش تحقیق اطلاعات توصیفی و از نوع مطالعات تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات آن به صورت میدانی از طریق پرسش نامه انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل پیمانکاران و مشاوران پروژه های عمرانی شهر صدرا بودند که پس از کسب اطلاعات لازم تعداد آنان حدود ۲۲۰ نفر بودند. با توجه به جدول حجم نمونه مورگان تعداد ۱۳۶ نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. در نهایت پس از پخش و جمع آوری پرسشنامه های تحقیق تعداد ۱۲۱ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . برای جمع آوری اطلاعات لازم در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است . ابزار جمع آوری در این تحقیق پرسش نامه محق ساخته ای بود که در طی روش دلفی شناسایی و نهایی گردید. این پرسشنامه دارای ۳۲ سوال بود که به بررسی عوامل موثر بر بهبود ارزش های اخلاقی پیمانکاران و مشاوران پروژه های عمرانی پرداخته بود . پرسش نامه بر اساس مقیاس ۵ ارزشی لیکرت که شامل ۵ طیف (خیلی کم ، کم ، متوسط ، زیاد، خیلی زیاد) تنظیم شده است . که نمرات ۱،۲،۳،۴،۵ را به ترتیب از خیلی کم تا خیلی زیاد به خود اختصاص دادند. در پژوهش حاضر، داده ها با استفاده از آمار توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفت . از آمار توصیفی برای توصیف ، طبقه بندی ، تنظیم نمرات خام از طریق محاسبه میانگین و انحراف معیار جهت رسم جداول و نمودار استفاده شد. به همین منظور از روش های آمار ی آلفای کرونباخ جهت محاسبه ضرایب پایایی و کلوموگروف اسمیرونف برای نرمال بودن داده ها، تحلیل عامل اکتشافی و آزمون جهت آزمون فرضیه ها، و نیز در اولویت بندی از آزمون AHP استفاده شده است . تمامی روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای SPSS و نرم افزار SUPER DECISION انجام خواهد گرفت . نتایج این سوال نشان داد که در مجموع ۳۲ گویه به عنوان عوامل موثر بر بهبود ارزش های اخلاقی پیمانکاران و مشاوران پروژه های عمرانی شهر صدرا مشخص گردید . نتایج این سوال نشان داد که در مجموع ۳۲ گویه در ۴ دسته شامل عوامل فردی ، پروژه ای ، زمینه ای و محیطی مشخص گردیدند. به عبارتی عوامل موثر بر بهبود ارزش های اخلاقی پیمانکاران و مشاوران پروژه های عمرانی شهر صدرا شامل ۴ دسته فردی ، محیطی ، پروژه ای و زمینه ای می باشد. نتایج نشان داد که در میان عوامل شناسایی شده؛ عوامل پروژه ای با نمره ۲۷۵/۰ مهمترین عامل مشخص گردید.

Authors

علی لیاقت

استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی واحدشیراز دانشگاه آزاداسلامی شیراز ایران

شایان حیدرپناه

دانش اموخته کارشناسی ارشد مدیریت ساخت گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی واحدشیراز دانشگاه آزاداسلامی شیراز ایران