نقش مهارتهای ارتباطی بر سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری شهر گناباد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_002

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

هدف اصلی تحقیق حاضر پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس مهارت های ارتباطی در دانش آموزان دارای اختلالاتیادگیری شهر گناباد می باشد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شاملتمامی والدین دانش آموزان دارای اختلال یادگیری شهر گناباد به تعداد ۲۵۰ نفر بودند که بر اساس اطلاعات جدول کرچسیمورگان ۱۴۸ نفر بعنوان نمونه تعیین شده و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامههای مهارتهای ارتباطی بارتون جی. ای (۱۹۹۹) و سازگاری اجتماعی دخانچی (۱۳۷۷) بود. اطلاعات گرداوری شده در نرمافزار Spss-۲۴ و با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد مهارتهای ارتباطی می توانند بصورت معناداری تغییرات سازگاری اجتماعی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری شهر گناباد را تبیین نمایند. همچنین از بین ابعاد مهارتهای ارتباطی به ترتیب مهارتهای کلامی (β=۰/۲۲۹) و مهارت شنود (β=۰/۲۰۷) بیشترین نقش را در پیش بینی سازگاری اجتماعی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری داشتند (p<۰/۰۵) در حالی که مهارت بازخورد نقش معناداری در این متغیر نداشت (p>۰/۰۵). نتایج تحقیق حاکی از آن است که بهبود مهارتهای ارتباطی نقش مثبتی در ارتقای سازگاری اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری داشته باشد.

Authors

اعظم فولادی شهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد،

مجید علیجان نوده پشنگی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد