تاثیر سرمایه های اجتماعی بر کیفیت بخشی یادگیری با نقش میانجی بهزیستی روانشناختی (دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان نور)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 27

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_537

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

در این پژوهش تاثیر سرمایه های اجتماعی بر کیفیت بخشی یادگیری با نقش میانجی بهزیستی روانشناختی (دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان نور) بررسی شد. هدف اساسی این تحقیق ارائه الگوی ساختاری بین مولفه هایسرمایه اجتماعی ، کیفیت بخشی یادگیری و بهزیستی روانشناختی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشآموزان دوره متوسطه شهرستان نور بوده اند که تعداد آنها ۱۲۲۵ نفر بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفیطبقه ای تعداد ۲۹۴ نفر از دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان نور انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری این پژوهشسه پرسشنامه استاندارد بوده است که با مقیاس پنج درجه ای لیکرت ساخته شد. از پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیتو گوشال (۱۹۹۸) برای سنجش سرمایه اجتماعی ، پرسشنامه کیفیت بخشی یادگیری موریس (۲۰۰۱) برای سنجشکیفیت بخشی یادگیری و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و کیز (۱۹۹۵) برای سنجش بهزیستی روانشناختیدانش آموزان استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایجآزمون فرضیه های تحقیق بر اساس مدل معادلات ساختاری نشان داد مولفه های سرمایه اجتماعی شامل سرمایهرابطه ای ، سرمایه شناختی و سرمایه ساختاری بر بهزیستی روانشناختی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. مولفه هایسرمایه اجتماعی شامل سرمایه رابطه ای ، سرمایه شناختی و سرمایه ساختاری بر کیفیت بخشی یادگیری تاثیر مثبتو معنی داری دارد. بهزیستی روانشناختی در تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت بخشی یادگیری دانش آموزان نقشمیانجی دارد.

Authors

بهناز کوزه گرکالجی

دبستان شهید یوسف دیوسالار ، مازندران، شهرستان نور، روستای تاشکوه سفلی- معلم مقطع ابتدایی ، رشته مدیریت

فرانک پایدار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد- دکتری، رشته مدیریت