رابطه میان آموزش مجازی بر میزان یادگیری دانش آموزان پایه ششم مدرسه دخترانه کمیل شهرستان اسلامشهر از منظر اولیا در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_726

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

هدف پژوهشی تعیین رابطه آموزش مجازی بر میزان یادگیری دانش آموزان ابتدایی می باشد. روش مورد استفادهتوصیفی پیمایشی است و از نظر هدف ، کاربردی است. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد به شیوهمقیاس ۵ درجه ای لیکرت استفاده شده است که جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم مدرسه کمیل درشهرستان اسلامشهر در استان تهران بودند که در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مشغول به تحصیل می باشند. تعداد کل دانش آموزان پایه ششم این مدرسه ۱۲۲ نفر است . برای انتخاب حجم نمونه ، از فرمول برآورد حجمنمونه کوکران استفاده شده است . طبق این فرمول به تعداد ۹۲ نمونه از جامعه آماری انتخاب شود و همچنینروش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. نتیجه به دست آمده این است که ، شبکه آموزش مجازی می تواند بهعنوان یک شیوه کار آمد در تدریس بر میزان یادگیری دانش آموزان تاثیر مستقیم و رابطه معنا داری داشته باشدلیکن باید توجه داشت که باید با شناخت و آگاهی لازم از زیر ساخت ها ، آگاهانه از آن استفاده نمود.

Authors

مرتضی قاسمی اقدمی

استادیار دانشگاه فرهنگیان مرکزآموزش عالی عترت واوان

بهناز منوری پاک

دانشجو کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان