چالش های آموزش مجازی در نظام آموزشی ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_809

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

آموزش مجازی به عنوان یک پارادایم جدید در آموزش مدرن، عبارت است از مجموعه فعالیت های آموزشی که بااستفاده از رسانه های الکترونیکی و فناوری های آموزشی در موسسه های آموزشی صورت می گیرد و جزء محیط هایشاخص یادگیری در عصر اطلاعات محسوب می شود. از مهمترین دستاوردهای عصر فناوری اطلاعات، آموزشمجازی است که موجب تحولی بزرگ در نظام های آموزشی شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر این است کهچالش های آموزش مجازی در نظام آموزشی ایران بررسی گردد. بدین منظور، از طریق مرور مقالات مرتبط باموضوع در پایگاه های علمی، چالش های موجود مطالعه و جمع آوری گردید. یافته های پژوهش نشان دهنده آن بودکه چالش های آموزش مجازی، تحت پنج مقوله مشکلات فنی، آموزشی، مربوط به عملکرد معلم، دانش آموز وکنشگری و تعامل قرار می گیرند.

Authors

پروانه شهابی مقدم

مدرسه شهرستان قائمشهر- آموزگار ابتدایی، دانشجوی دکتری برنامه ریزی آموزشی