رابطه میان تکنولوژی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی منطقه اسلامشهر سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ (مطالعه موردی : مهارت آموزان پردیس عترت واوان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_826

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

هدف از انجام پژوهش حاضر ، نگرش سنجی فناوری و تکنولوژی آموزشی و بررسی تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلیدانش آموزان دوره اول و دوم ابتدایی شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ می باشد. روش انجام این تحقیق توصیفی _ پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است . جامعه آماری معلمان و مهارت آموزان با سابقه ومشغول به تحصیل هستند .جامعه آماری ۳۰ نفر با کمک فرمول کوکران به دست آمده و برای جمع آوری اطلاعاتاز پرسشنامه ای دارای ۱۵ گویه شامل ۲ متغیر ، متغیر اول استفاده از تکنولوژی آموزشی (۵ گویه) و پیشرفتتحصیلی (۱۱ گویه) استفاده شده است. پاسخنامه هر فرد با کمک نرم افزار spss ۲۲، آلفای کرونباخ، هیستوگرام و آزمون ناپارامتریک پیرسون تحلیل شده است.نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از فناوری آموزشی توسط معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ رابطه معناداری دارند.

Authors

فاطمه اکبرزاده

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی مرکز آموزش عالی عترت واوان

حدیثه جعفری

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی مرکز آموزش عالی عترت واوان

فاطمه سهیلی

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی مرکز آموزش عالی عترت واوان

سارینا محمودی

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی مرکز آموزش عالی عترت واوان