بررسی اثربخشی فضای مجازی در آموزش دانش آموزان دوره ابتدایی، فرصت ها و چالش ها از دیدگاه معلمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 20

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_859

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسیاثربخشی فضای مجازی در آموزش دانش آموزان دوره ابتدایی، فرصت ها و چالش ها پیش رو درجهتبهره وری آموزش در دوره ی ابتدایی است. این پژوهش مطالعه ی کیفی از نوع پدیدار شناسی است. نمونه گیری با استفاده از روشمبتنی بر هدف و تا حد رسیدن به اشباع انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه، ۴۵ نفر از همکاران فعال در حوزه فضای مجازی ساکنقائمشهر بودند. برای جمع آوری اطلاعات از روش مشاهده و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد و تحلیل داده ها با استفاده ازروش تحلیل مضمون توصیفی استراوس و کوربین صورت گرفت. طبق نتایج، چالش ها و فرصت ها در سه سطح انتخابی معلمان،دانش آموزان و اولیا مطرح و طبقه بندی شد. چالش ها و فرصت ها در سطح معلمان در محورهای تکنولوژی و فناوری اطلاعات،مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و زیستی بدنی و در سطح خانواده در محورهای تکنولوژی و فناوری اطلاعات، مدیریتی،فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و در سطح دانش آموزان در محورهای تکنولوژی و فناوری اطلاعات، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی،اقتصادی و زیستی بدنی بررسی شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و بعد از کسب رضایت معلمان مصاحبه هابه صورت ناشناس ضبط و پیاده گردید. تجزیه و تحلیل دادهها بر اساس تحلیل مضمون و با رویکرد تفسیری انجام گردید. برایاعتباریابی اطلاعات جمع آوری شده از تکنیک بازخورد به مصاحبه شوندگان، بازنگری پژوهشگر، هم راستایی با منابع پژوهشی واسناد مکتوب استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد با توجه به چالش ها و فرصت های آموزش مجازی که در دورهی ابتدایی برای معلمان، اولیا و دانش آموزان به همراه داشته، ضرورت تحول در برنامه ریزی های آموزش مجازی، آگاهی و آشناییهر چه بیش تر برنامه ریزان و مدیران آموزش های مجازی با این چالش ها و فرصت ها به عنوان مقدمه ای اساسی جهت پاسخ گوییبه مشکلات موجود و استقرار یک نظام آموزشی کارآمد را مشخص می سازد.

Keywords:

فضای مجازی , آموزش , چالش ها و فرصت ها , دوره ی ابتدایی

Authors

مهری حاجیان

آموزگار دوره ی ابتدایی- کارشناس ارشد ادبیات فارسی