مقایسه مقاومت سایشی و برگشت پذیری نخ فیلامنتی کشیده شده پلی پروپیلن دارای فیلامنت با مقطع دایروی و بیضی شیاردار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC13_091

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

Abstract:

بسیاری از خواص منسوجات و پارچه های تولید شده تحت تاثیر خواص الیاف تشکیل دهنده از جمله شکل سطح مقطع الیاف است و شکل سطح مقطع الیاف بر خصوصیات فیزیکی منسوجات تاثیرگذار است .در این پژوهش با تولید نخ فیلامنتی کشیده شده پلی پروپیلن با سطح مقطع دایروی و بیضی شیاردار، تاثیر این شکل سطح مقطع بر مقاومت سایشی و برگشت پذیری نخ مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین نخ پلی پروپیلن با سطح مقطع دایروی و بیضی شیاردار با افزایش سرعت برداشت از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر بر دقیقه تولید شد تا اثر سرعت برداشت نیز در فرآیند کشش بر خواص نخ کشیده شده مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده از آزمون برگشت پذیری نشان می دهد مقدار برگشت پذیری نخ کشیده شده تولید شده با سطح مقطع دایروی % ۳۸/۶ بیشتر از نخ با سطح مقطع بیضی شیاردار بوده است و همچنین در آزمون مقاومت سایشی مشاهده شد که نخ با سطح مقطع دایروی مقاومت سایشی بیشتری از نخ با سطح مقطع بیضی شیاردار دارد. زیرا درصد کاهش وزن نخ با سطح مقطع دایروی % ۰/۰۸ و درصد کاهش وزن نخ با سطح مقطع بیضی شیاردار % ۰/۱۱ بود.

Keywords:

پلی پروپیلن , سطح مقطع بیضی شیاردار , سطح مقطع دایروی , برگشت پذیری و مقاومت سایشی

Authors

الناز عطایی فرد

گروه شیمی نساجی و علوم الیاف دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمدرضا محدث مجتهدی

گروه شیمی نساجی و علوم الیاف دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امین ابراهیم زاده

گروه شیمی نساجی و علوم الیاف دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر