مقایسه بین سیستم های مغزی رفتاری، پرخاشگری و عاطفه منفی در سومصرف کننده های اپیوئید و افراد سالم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASRUMA04_148

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

Abstract:

سوء مصرف مواد یکی از مشکلات بزرگ در جهان و نیز کشور ما است،که تا به الان رویکرد های مختلفی در این زمینه ارائه و مورد مطالعه قرار گرفته است. مقایسه سیستم های مغزی رفتاری، پرخاشگری و عاطفه منفی در بین سومصرف کننده های اپیوئید و افراد سالم هدف اصلی این تحقیق است. نوع روش تحقیق پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع علی مقایسه ای است. جامعه این پژوهش را سومصرف کننده های اپیوئید و افراد سالم تشکیل داده اند که به روش نمونه گیری در دسترس از کلینیک های ترک اعتیاد شهر تبریز انتخاب شدند.۱۲۷ نفر سومصرف کننده اپیوئید و ۱۲۷ نفر فرد سالم همتا در سال ۱۴۰۲ انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بازداری_فعال سازی رفتار کارور و وایت (۱۹۹۴)، پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون (۱۹۷۵) و پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل واریانس تک متغیره و آزمون تی گروه های مستقل) و با استفاده از نرم افزار SPSS، نسخه ۲۳ تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از بین پنج مولفه سیستم های مغزی رفتاری بین مولفه پاسخ دهی به پاداش در بین افراد مصرف کننده اپیوئید و افراد سالم تفاوت معناداری وجوددارد(۰۵/۰ ≥ P). همچنین در پرخاشگری و عاطفه منفی نیز بین مصرف کننده های اپیوئید و افراد سالم تفاوت معناداری وجوددارد(۰۵/۰ ≥ P)

Keywords:

سیستم های مغزی رفتاری , پرخاشگری , عاطفه منفی , اپیوئید

Authors

فائزه نورمحمدزاده

کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی رشدیه، تبریز، ایران

نسترن منصوریه

استادیار، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، علوم پزشکی تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

ناهیده یوسف پور

استادیار، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی رشدیه، تبریز، ایران