رابطه حمایت اجتماعی و تاب آوری با کیفیت زندگی مادران کودکان استثنایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASRUMA04_212

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری با کیفیت زندگی مادران کودکان استثنایی بود. نمونه پژوهش شامل ۱۴۷ نفر بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه های حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)، تاب آوری (SDRS) وکیفیت زندگی ((WHOQOL استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد بین حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری با کیفیت زندگی مادران کودکان استثنایی رابطه معناداری وجود. همچنین نتایج نشان داد ۲۱ درصد از واریانس کیفیت زندگی از طریق حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری تبیین می شود.

Authors

نغمه علوانی سلمانزاده

پژوهشکده تعلیم و تربیت استان خوزستان، آموزش و پرورش شهر اهواز، اهواز، ایران