نقش باورهای غیرمنطقی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی افکار خودکشی در نوجوانان دارای علائم افسردگی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASRUMA04_233

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

Abstract:

نوجوانی دربرگیرنده رشد روانشناختی قابل توجهی بوده و زمان آسیب پذیری روان است و افسردگی یکی از شایع ترین مشکلات روانشناختی در دوره نوجوانی است بنابراین پژوهش حاضر با هدف پیش بینی افکار خودکشی بر اساس باورهای غیرمنطقی و حمایت اجتماعی ادراک شده در نوجوانان دارای علائم افسردگی انجام شد. در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی، تعداد ۱۵۳ دانش آموز به عنوان نمونه هدفمند از بین کلیه دانش آموزان دختر و پسر ۱۵ تا ۱۹ سال با علائم افسردگی شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های افکار خودکشی بک و استیر، باورهای غیرمنطقی جونز، حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون آماری پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش هم زمان انجام شد. نتایج نشان داد افکار خودکشی نوجوانان با باورهای غیرمنطقی رابطه مثبت و با حمایت اجتماعی ادراک شده رابطه منفی داشت (۰۱/۰>p). باورهای غیرمنطقی، حمایت اجتماعی ادراک شده ۵۲ درصد واریانس افکار خودکشی را تبیین می کنند (۰۱/۰>P). بنابراین می توان بیان کرد که با توجه به ارتباط مثبت باورهای غیرمنطقی با افکار خودکشی و ارتباط کاهنده حمایت اجتماعی ادراک شده با افکار خودکشی، این متغیرها مورد توجه متخصصان بهداشت روان قرار گیرد و خانواده، مدیران و مشاوران مدارس می توانند با بررسی این سه متغیر در این دسته از دانش آموزان نسبت به کاهش افکار خودکشی در آن ها اقدامات لازم را انجام دهند.

Authors

معصومه رستمی شلمزاری

کارشناس سلامت روان، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، چهال محال و بختیاری، ایران.

افسانه برزعلی

کارشناس سلامت روان، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی گرگان، گلستان، ایران.

ملیحه حسینی

کارشناس سلامت روان، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

صفورا کیوانلو

کارشناس سلامت روان، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، خراسان رضوی، ایران