بهزیستی روان شناختی سالمندان بر اساس حمایت اجتماعی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASRUMA04_238

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

Abstract:

هدف از این تحقیق بررسی بهزیستی روان شناختی سالمندان بر اساس حمایت اجتماعی است. علاوه بر این، مطالعه بر روی محدوده سنی سالمندان انجام شد. جامعه پژوهش حاضر، تمامی سالمندان مورد پژوهش شهر اصفهان می باشند برای انجام این پژوهش، ۲۵۰ سالمند از جامعه ی پژوهش به روش نمونه گیری طبقه بندی نظامند انتخاب گردیدند. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. در این پژوهش به منظور ارزیابی متغیرهای اندازه گیری شده، در مدل مفهومی که طراحی گردیده است. مدل پیشنهادی پژوهش حاضر متغیر وابسته (بهزیستی روانشناختی) به صورت متغیر درون زا تعریف و متغیر مستقل (حمایت اجتماعی) به عنوان متغیر برون زا در نظر گرفته شده است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف، حمایت اجتماعی (مری پروسیدانو و کنیت هلر، ۱۹۸۳) است. نتایج نشان داد که ضریب مسیر استاندارد متغیر حمایت اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی برابر با ۲۰/۰، مقدار t برابر با ۲۵۶/۳ بوده و مقدار P-Value کمتر از ۰۵/۰ است، نتیجه اینکه، از دیدگاه حاضرین در تحقیق، حمایت اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی سالمندان اثر معنی داری و مستقیم داشت.

Authors

مهدی موفق

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران

جهانگیر میرزاوندی

استادیار، گروه روانشناسی، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران