بررسی موانع خلاقیت در بین دانش آموزان شهرستان کوهرنگ

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 29 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEDCONF01_2101

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1403

Abstract:

هدف مقاله ی حاضر بررسی موانع خلاقیت در بین دانش آموزان شهرستان کوهرنگ می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری کلیه ی دانش آموزان شهرستان کوهرنگ می باشد که با با استفاده از فرمول ککران نمونه ی ۲۵۰ تایی از این دانش آموزان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته می باشد که دارای ۲۸ سوال است و بر اساس مقیاس پاسخ درجه ای لیکرت تنظیم شده است. پرسشنامه میزان تاثیر متغیر های امکانات آموزشی، رفاهی مدرسه، عدم توجه ی جدی مسئولان مدرسه به ابداعات دانش آموزان، نبود کلاس های علمی و آموزشی خارج از برنامه درسی وپایین بودن سطح رفاه خانواده ها را بر خلاقیت دانش آموزان می سنجد. روایی پرسشنامه به لحاظ محتوا تامین شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که متغیر های امکانات آموزشی، رفاهی مدرسه، عدم توجه ی جدی مسئولان مدرسه به ابداعات دانش آموزان، نبود کلاس های علمی و آموزشی خارج از برنامه درسی وپایین بودن سطح رفاه خانواده ها بر میزان خلاقیت دانش آموزان تاثیر گذار هستند.

Authors

سیدحسن هاشمی

فرهنگی آموزش و پروش

سیده عصمت هاشمی

فرهنگی آموزش و پروش