بررسی اثرات اقتصادی گردشگری بر خانوارهای نواحی روستایی دره ماوشان رود امامزاده کوه همدان

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 962

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTEI01_466

تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1392

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثرات اقتصادی گردشگری بر خانوارهای روستایی دره ماوشان رود )امامزاده کوه( همدان انجام شده است. روش تحقیق توصیفی همبستگی و از نوع کاربردی می باشد. در این پژوهش از دو روش مطالعه کتابخانه ای و میدانی استفاده و دادههای مورد نیاز از سه روستای موئیجین، توئیجین و برفرجین که بیشترین خدمات را در اختیار گردشگران قرار میدهند، در فصل تابستان سال 1931 جمع آوری شد. حجم نمونه آماری با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای و گروه= نمونه انتخاب گردید ) 39 n (. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخت بود که روایی محتوایی آن توسط گروهی از 9/ متخصصان مربوطه تأیید و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ ) 09 α= ( محاسبه گردید. اطلاعات حاصل در دو بخش آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیلگردید. در توصیف دادهها از شاخصهای پراکندگی و شاخصهای مرکزی استفاده شد. درآمار تحلیلی از ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیونی به روش گام به گام استفاده شد. طبق نتایج تحقیق از جملهمهمترین موانع توسعه صنعت گردشگری در منطقه فقدان سرمایه گذار و عدم جذب بخش خصوصی در این منطقه می باشد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که مهمترین اثرات اقتصادی گردشگری در منطقه مورد مطالعه عاملهای: افزایش شاخص های توسعه،بهبود درآمد خانوار و تنوع تولیدات بخش کشاورزی با علامت مببت و عامل های افزایش مخارج خانوار، سوداگری زمین و وابستگیاقتصادی با علامت منفی و معنیدار نسبت به اثرات اقتصادیگردشگری بدست آمدکه علامت مببت و منفی ضرایب به ترتیب نشان دهنده اثرات مببت و منفی اقتصادی گردشگری بر خانوارهای نواحی روستایی دره ماوشان رود )امامزاده کوه( همدان می باشد.

Keywords:

گردشگری , اثرات اقتصادی , نواحی روستایی , ماوشان رود )امامزاده کوه( , همدان

Authors

وحید عزیزی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز کرج،

ملیحه نیکوی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز کرج،

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • _ بدری، ع. مطیعی لنگرودی، ح. سلمانی، م. علیقلی زاده ...
 • _ سلیمانی هارونی، خ. خسروی پور، ب. برادران، م. غنیان، ...
 • _ شمس الدینی، ع. (1389)؛ «گردشکری راهکاری سازنده برای توسعه ...
 • _ طلوعی، م. ا. (1384)؛ «نقش جهانگردی در ایجاد اشتغال»، ...
 • _ علیقلی زاده فیروزجانی، ن. بدری، ع. فرجی سبکبار، ح. ... [مقاله ژورنالی]
 • _ غفاری، س. ر. ترکی هرچگانی، م (1388)؛ «نقش گردشگری ...
 • _ لاندبرگ، د. (1383)؛ اقتصاد گردشگری، مترجم محمد رضا فرزین، ...
 • _ مهدوی. م، قدیری معصوم، م. قهرمانی، ن. (1387)؛ «اثرات ...
 • _ میرزایی، ر. (1388)، «تاثیر توسعه گردشگری روستایی بر اشتغال ...
 • _ Belisle, Francois J. and Hoy, Don R. (1980), the ...
 • _ Das, Jayoti. Dirieno, Cassandra. E. (2009), Global Tourism Competitivene ...
 • _ G angadharappa, H.V, Pramod, K.T.M and Shiva, K.H.G. (2007) ...
 • _ Hall. C, Michael .(2000), Tourism Planning, Pearson Education limited. ...
 • Jr, Erick. T, Byrd (2003), An analysis of variables that ...
 • _ Liu, C. Juanita, Sheldon, J. Pauline and Var, Turgut ...
 • _ McCool, S. F. (1995), Linking tourism the environmental, and ...
 • _ Richardson, Robert (2010), Tourism and Food Security in Mali. ...
 • _ Ritchie, J. R. B. (1988), Consensus policy formulation in ...
 • _ Roknoden Ephtekhare, A. Ghader, A. (2002), Role of rural ...
 • _ Sharpley J. R. (1997), Rural Tourism An introduction. ITP, ...
 • _ Sharpley, Richard (2002), rural tourism and the challenge of ...
 • Thabet, A. (2007), An Approach to a strategy for improving ...
 • Tosun, C. (2002), Host perception of impacts: a comparative tourism ...
 • Tsartas, Paris (1992), socioeconomic impacts of tourism on two Greek ...
 • World Tourism Organization (1995), Global tourism forecasts to the year ...
 • MSc. Agricultural Ec onomic _ University, Karaj Branch, Iran ...
 • نمایش کامل مراجع