اولویت بندی مولفه های هوش سازمانی در کارکنان سازمان شهرداری بابل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 21

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHNVN-6-21_005

تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1403

Abstract:

هدف از این پژوهش اولویت بندی مولفه های هوش سازمانی در کارکنان سازمان شهرداری بابل بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل مدیران و کارمندان شاغل کارکنان سازمان شهرداری بابل (۱۵۴ نفر)، حجم نمونه آماری تمام شمار تعیین گردید. برای بررسی داده های تحقیق از آزمون t، پیرسون و برای اولویت بندی مولفه های تحت بررسی از آزمون آنتروپی شانون و نرم افزار آماری SPSS۲۲ استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هوش سازمانی کارکنان با میانگین تجربی ۳۸/۳ از میانگین نظری۸۲/۲ بالاتر است. همچنین تفاوت معنی داری در سطح ۰۱/۰=α بین میانگین های نظری با میانگین های تجربی در تمامی مولفه های هوش سازمانی وجود دارد. تحلیل ابعاد مورد بررسی نشان داد که به ترتیب بینش راهبردی در اولویت اول، اتحاد و توافق در اولویت دوم، میل به تغییر در الولویت سوم و سرنوشت مشترک در اولویت آخر هوش سازمانی است. با توجه به یافته های پژوهش می توان از راهکارهای مورد استفاده کارکنان سازمان شهرداری بابل برای بهبود هوش سازمانی دیگر سازمان ها به عنوان الگو بهره گرفت.

Authors

اسوه حیدرنیا سماکوش

کارشناس نرم افزار کامپیوتر، اداره کارگزینی، شهرداری بابل، بابل، ایران

اکبر کمیل نژاد

کارشناس مدیریت تحول، اداره کارگزینی، شهرداری بابل، بابل، ایران

ابوالقاسم علیپور بایی

کارشناس مدیریت و برنامه ریزی، اداره کارگزینی، شهرداری بابل، بابل، ایران