میزان آگاهی و علل استفاده از بازاریابی سبز در محصولات ورزشی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHNVN-6-22_001

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

هدف از تحقیق حاضر، میزان آگاهی و علل استفاده از بازاریابی سبز در محصولات ورزشی (مطالعه موردی استان تهران) بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی است و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه ی آماری مشتریان فروشگاه های ورزشی استان تهران بودند و بر اساس روش مونرو تعداد ۳۵۲ نفر به صورت تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی برای نرمال بودن داده های تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های آماری تی، تحلیل واریانس (ANOVA) و مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار AMOS و نرم افزار آماری ۲۲SPSS در سطح معنی داری ۰۵/۰≥P استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عواملی هم چون محصولات ورزشی سبز، تبلیغ سبز، قیمت سبز، سبک محصولات سبز و کیفیت محصولات سبز بر آگاهی و استفاده مشتریان از محصولات ورزشی تاثیرگذار است. همچنین بین آگاهی و علل استفاده از استفاده از محصولات سبز ورزشی از لحاظ مولفه های جمعیت شناختی (گروه های سنی، سطح تحصیلات و جنسیت) تفاوت وجود ندارد. تولیدکنندگان محصولات ورزشی سبز با توجه به مولفه های نامبرده شده باید اقدام به طراحی، تولید و فروش محصولات ورزشی سبز نمایند.

Authors

نیما حمزه پور

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهیدرجایی، تهران، ایران

عباس نظریان مادوانی

استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهیدرجایی، تهران، ایران

معصومه شهبازی

استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهیدرجایی، تهران، ایران

سردار قادری

دبیر تربیت بدنی، آموزش و پرورش، بانه، ایران