بررسی تاثیر قطر دانه های ژئوفوم بر ویژگی های مقاومتی خاک ماسه ی حاوی ژئوفوم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1799

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

امروزه، با توجه به افزایش جمعیت و تقاضا برای ساخت و ساز، نیاز به خاک مناسب برای پروژههای عمرانی افزایش یافته است . لذا، استفاده از افزودنی ها، مصالح خاکریزی و روشهای دیگر، نظیر تراکم دینامیکی ، ستون سنگی و غیره برای بهسازی خاکهای سست و نامناسب مورد توجه بسیاری قرار گرفته است . ژئوفوم EPS، یکی از مصالح خاکریزی سبک وزن است که در سالهای اخیر برای تثبیت مکانیکی خاک در شکل دانه یا بلوک استفاده شده است . تحقیق حاضر، با هدف بررسی تاثیر قطر دانه های ژئوفوم بر ویژگی های مقاومتی مخلوطهای ماسه - ژئوفوم انجام شده است . بدین منظور، خاک ماسه ی ۱۶۱ فیروزکوه در تراکم نسبی ثابت ، با ژئوفوم EPS در مقادیر ۲/۰، ۴/۰ و ۶/۰ درصد وزنی ، در دو حالت ریزدانه و درشت دانه مخلوط شده و این مخلوطها تحت آزمایش های تراکم و مقاومت فشاری محصورنشده (تک محوری ) قرار گرفته اند. بر اساس نتایج حاصل ، افزایش قطر دانه های ژئوفوم، کاهش وزن مخصوص خشک حداکثر، افزایش میزان رطوبت بهینه وکاهش مقاومت فشاری محصورنشده را به دنبال داشته است . همچنین ، میزان تغییرات مدول الاستیسیته ی حاصل از آزمایش تک محوری در مقابل قطر دانه های ژئوفوم، متاثر از مقدار ژئوفوم مورد استفاده بوده است .

Authors

حمید رحمانیان

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکدهی مهندسی عمران و منابع زمین ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران،

مریم یزدی

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکدهی مهندسی عمران و منابع زمین ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران،

محمدحسن رامشت

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکدهی مهندسی عمران و منابع زمین ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران،