تاثیر ترکیب همزمان فوم سیلیکا با متاکائولن برروی خواص ملات ماسه سیمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 22

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1858

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

متاکائولن آسیاب شده در اندازههای ریزتر از سیمان، یک ماده پوزولانی نوظهور برای تولید بتن است . هم چنین مشاهده شده است فوم سیلیکا که حتی ریزتر از متاکائولین است ، در بهبود استحکام بتن موثر می باشد. ابن دو ماده به صورت جداگانه اضافه می شوند، اما از لحاظ تئوریک می توانند همزمان نیز ترکیب گردند. برای بررسی ترکیب مشترک احتمالی متاکائولن و فوم سیلیکا و ارزیابی اثرات ترکیبی آنها، ترکیب ملات شامل مقادیر متغیر آب، متاکائولن و فوم سیلیکا از منظر خواص اولیه و همچنین سخت شده آنها مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله ، با تغییر مقادیر نسبت آب به سیمان بین ۲۵/۰ تا ۴/۰ و همچنین با افزودن درصدهای مشخصی از متاکائولن و میکرو سیلیس با مقادیر ۰%، ۱۰% و ۲۰% به نمونه های آزمایشگاهی ، تاثیر آنها بر روی مقاومت فشاری ۳، ۷ و ۲۸ روزه مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان دادهاند که افزایش نسب آب به سیمان باعث کاهش مقاومت فشاری نمونه های حاوی متاکائولن و میکروسیلیس شده و ترکیب متاکائولن و میکروسیلیس تاثیر متوسطی بر مقاومت فشاری نمونه ها داشته به صورتی که مقاومت فشاری بدست آمده در آنها بین مقاومت فشاری نمونه های حاوی فقط میکروسیلیس . فقط متاکائولن قرار گرفته است .

Authors

کامبیز فلسفیان

استاد یار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی مرند، دانشگاه تبریز

محسن میرزاجانی

استاد یار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی مرند، دانشگاه تبریز