شناسایی و ارزیابی ابعاد انرژی کارایی در طراحی محله شهری (نمونه موردی : محله انصار شهر مشهد)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2286

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

با گسترش روزافزون شهرنشینی ، تغییرات آب و هوایی جهان و رشد اقتصادی مصرف انرژی افزایش چشمگیری داشته است . روند کنونی در زمینه الگوی کاربری زمین و دسترسی ، منجر به سفرهای بیشتر شده و ازآنجاکه بیشتر این سفرها با خودروهای شخصی صورت می پذیرد، مصرف زیاد انرژی و انتشار گسترده انواع آلایندهها را باعث شده؛ لذا توجه به سیاست های بهینه سازی مصرف انرژی روزبه روز بیشتر احساس می شود. پژوهش حاضر از حیث هدف جزء پژوهش های کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی است . محله انصار کلانشهر مشهد نمونه موردی این پژوهش می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و ارزیابی ابعاد انرژی کارایی به منظور اولویت بندی آنها بوده و برای مشارکت و نظرسنجی از متخصصین ، پرسشنامه پژوهش تدوین شده است که جامعه آماری آن صاحب نظران و متخصصین بوده و انتخاب نمونه بر اساس قاعده دوم بارکلای (۱۰ ضرب در تعداد روابط موجود بین متغیرها در مدل معادلات ساختاری (۷ رابطه )) تعداد ۷۰ نمونه بوده است . دادههای موردنیاز این پژوهش از دادههای میدانی شامل پرسشنامه و مصاحبه و همچنین اسناد کتابخانه ای و دادههای GIS و آماری سازمانها بوده و تجزیه وتحلیل دادهها نیز با استفاده از مدل معادلات ساختاری در نرمافزار Smart PLS صورت گرفته است . در پژوهش حاضر ابتدا ابعاد انرژی کارایی شناسایی و سپس ارزیابی و اولویت بندی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بعد کالبدی با ضریب مسیر (۷۴۶.۰) بیشترین نقش ، سپس ابعاد کاربری (۶۲۶.۰)، عرصه عمومی (۴۹۶.۰)، فضای سبز (۴۵۲.۰) و دسترسی (۴۴۰.۰) به ترتیب در طراحی محله انصار با تاکید بر انرژی کارایی نقش دارند.

Authors

هادی محقق

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری ، دانشکده هنر و معماری اسلامی ، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد

مریم نجفی

استادیار گروه شهرسازی و معماری ، دانشکده هنر و معماری اسلامی ، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد