بررسی فرهنگ، هویت و منظر شهری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 21

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2384

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

مقدمه: فرهنگ شهری یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده هویت یک شهر می باشد. هویت شهری نیز توسطشهروندان، ادارات محلی، مجموعههای فرهنگی، تجار و سایر افراد و نهادهای مرتبط با شهر شکل میگیرد. منظرشهری به ترکیبی از عوامل اطلاق میشود که تحت تاثیر ویژگیهای طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک شهرشکل میگیرد. هدف از این مطالعه بررسی فرهنگ، هویت و منظر شهری و ارائه پیشنهاد برای مدیران شهری می باشد.روش کار: با استفاده از کلمات کلیدی " هویت شهری"، "فرهنگ شهری"، "منظر شهری"، به فارسی و معادل انگلیسیکلمات، جستجویی در پایگاه های اطلاعاتی IEEE Xplore، ScienceDirect ، Scopus و Google Scholarاز سال ۲۰۱۰ الی ۲۰۲۳ انجام شد و در جستجوی اولیه از میان ۷۳ مقاله فارسی و انگلیسی جستجو شده، عناوینتکراری حذف و خلاصه مقالات مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت ۱۷ مقاله وارد مطالعه شدند و نتایج توسط سهکارشناس خبره در امور شهری دسته بندی و تحلیل گردید و پیشنهاداتی برای مدیران شهری در زمینه استراتژی هایلحاظ نمودن فرهنگ و هویت در منظر شهری ارائه شد.یافته ها: فرهنگ و هویت شهری به طور مستقیم بر منظر شهری تاثیر گذار هستند. هویت شهری به عنوان یک مفهومچندبعدی، شامل مواردی مانند تاریخ، فرهنگ، زبان، معماری و سبک زندگی شهروندان است و با تاثیر گذاشتن برمنظر شهری، به شهروندان احساس ارتباط و هویت با شهر خود میدهد. فرهنگ نیز به عنوان یکی از عوامل موثر برمنظر شهری، نقش مهمی در شکلگیری آن دارد و شامل مواردی مانند هنر، موسیقی، آداب و رسوم، غذا و سبکزندگی شهروندان است. مدیریت شهری در فرهنگ، هویت و منظر شهری به تلاشها و استراتژیهایی اطلاق میشودکه به منظور توسعه و حفظ هویت فرهنگی و منظر شهری یک شهر، بهرهبرداری میشود. این نوع مدیریت شهری براین اصل تمرکز دارد که شهروندان و بازدیدکنندگان بتوانند با شناخت و احساس هویت فرهنگی شهر، ارتباط عمیقی باشهر برقرار کنند و از منظره و فضاهای شهری لذت ببرند .بحث و نتیجه گیری: چالشهای مدیریت شهری در این حوزه منظر شهری شامل توسعه برنامه های طراحی شهری،معماری شهری، حفظ فضاهای سبز، مدیریت ترافیک و حملونقل، و حفظ مناظر شهری ، کمبود منابع مالی ، تغییراتجمعیتی و تغییرات فرهنگی می باشد.

Authors

آذر پاشایی

آذربایجان غربی، سلماس، شهرداری سلماس

فرناز شکوری

آذربایجان غربی، سلماس، شهرداری سلماس

رابعه نورمحمدی

آذربایجان غربی، سلماس، شهرداری سلماس