بررسی اثرات عوامل اقتصادی و اجتماعی در کاهش تصادفات برون شهری جاده بافت -کرمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2428

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

ایمنی جاده ها در کنار پیشرفت شبکه های حمل و نقل در درجه بالای اهمیت قرار دارند قبل از گسترش شبکه های ارتباطی باید اقدامات عملی را در جهت کاهش حوادث جاده ای از نظر فنی اجرا نمود. این امر با درک عوامل اصلی اتفاقات یا خطرات (انسانی - طبیعی - مدیریتی ) در نظر گرفته شده است . در همین راستا به بررسی اثرات عوامل اقتصادی و اجتماعی در کاهش تصادفات برون شهری جاده بافت - کرمان پرداخته شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل جامعه آماری شامل کارشناسان راهنمایی و رانندگی استان که تعداد ۱۷۰ نفر بطور تصادفی انتخاب گردیده است . تجزیه وتحلیل دادهها توسط نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج حاصل پژوهش نشان می دهد که عوامل اقتصادی دارای بیشترین اهمیت و تاثیر را بر کاهش تصادفات برون شهری جاده بافت - کرمان دارد و پس از آن عوامل اجتماعی دارای بیشترین اهمیت دارد. همچنین براساس نتایج آزمون فریدمن بین تاثیر عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی در کاهش تصادفات برون شهری جاده بافت - کرمان تفاوت معناداری وجود دارد و موثرترین عامل اجتماعی و اقتصادی در بروز تصادفات به ترتیب انحراف به چپ و فرسوده بودن خودرو بوده است .

Authors

امیر آقامیرلو

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی و مدیریت ساخت ، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سیرجان، ایران.

محسن محمدی زاده

استادیار گروه مهندسی عمران، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سیرجان، ایران