نقش فضای شهری در ارتباطات اجتماعی و افزایش امنیت شهروندان (مورد پژوهش ؛ خیابان ساحلی شهید بایندر خرمشهر حد فاصل پل قدیم تا پل جدید)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2574

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

زمینه و هدف: در یک تصویر کلی و به صورت ساختاری میتوان گفت آنچه در این تحقیق با عنوان طرح پیشنهادی خیابان ساحلی شهید بایندر در خرمشهر جهت ارتباطات اجتماعی و افزایش امنیت شهروندان مورد بررسی قرار میگیرد، هدف از پژوهش حاضر، بررسی معیارهای تاثیرگذار در ارتقاء امنیت فضاهای عمومی از طریق ساماندهی منظرشهری ، و بررسی آنها درخیابان ساحلی شهید بایندر خرمشهر است . نتایج مطالعات نشان خواهد داد که تنوع کالبدی مناسب در منظر شهری ، شرط لازم برای ایمنی شهری است ، چرا که میتواند بستر فضایی مناسبی را برای حضور افراد مهیا کند، اما آنچه موجب پایداری امنیت و ارتباطات احتماعی میشود، تداوم حضور و فعالیتهای انسان در فضای شهری است .روش تحقیق : روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف از جمله تحقیقات کاربردی است و از نظر ماهیت در مجموعه پژوهش های توصیفی - تحلیلی قرار می گیرد. در تحقیقات ابتدا یافته ها تجزیه و تحلیل ، سپس اطلاعات بصورت توصیفی گزارش می شود؛ سپس با تکیه بر استدلال های عقلانی و نظری مبتنی بر طراحی فضای شهری و موثر بر سرزندگی شهری به تحلیل و آنالیز محتوا پرداخته می شود.در نتیجه امنیت موثر در طراحی موجب مطلوبیت فضاها در محیط های شهری خواهد شد. بنابر این رعایت و شناسایی ظرفیت طراحی و اجرای آن، برای افزایش ایمنی و تحکیم آن ضروری است .نتیجه گیری : همگون سازی فضاها و جانمایی فضاهای اجتماع پذیر به حدی باشد که تشکیل گروه اجتماعی دهد و فضای کافی برای حرکت و فعالیت های گوناگون افراد در نقاط مختلف خیابان ساحلی اعمال گردد. در نظر گرفتن عوامل موثر حاصل شده از پژوهش حاضر در طراحی موجب مطلوبیت فضاهای شخصی و جمعی در محیط های گردشگری ، تفریح ، راهپیمایی ، همایش های پیاده روی و پایداری تجمعات منجر به ارتقای تعاملات اجتماعی و افزایش امنیت شهری خواهد شد.

Authors

ابراهیم جنبی بحرینی

کارشناسی ارشد طراحی شهری . دانشجو، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران گروه مهندسی معماری و شهرسازی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران

محمدعلی خلیجی

استاد راهنما؛ استادیار، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران