مدل زنجیره تامین سبز جهت بهبود توسعه پایدار محیط زیست با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JITORI-12-25_003

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

صنعت گردشگری به عنوان یکی از ده صنعت برتر جهان در چرخه اقتصادی نقش بسزایی را ایفا می کند و یکی از بخش های مهم تولید درآمد و ارزآوری است. هدف از پژوهش حاضر این است که با استفاده از روش کیفی نظریه پردازی تئوری داده بنیاد به شناسایی و تدوین الگوی مفهومی مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت گردشگری استان فارس بپردازد. روش گردآوری داده ها، مطالعه اسناد و مصاحبه با ۲۰ نفر از خبرگان آگاه از موضوع مورد بحث، با بکارگیری روش نمونه گیری نظری است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تایید گردید. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری، انتخابی استفاده شده است که براساس آن مدل کیفی پژوهش طراحی گردید. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده استخراج ۱۲۰ کد یا مفهوم اولیه از مصاحبه ها و ۲۱ معیار محوری است که در قالب مدل پارادایمی با نرم افزار مکس کیودا شامل شرایط علی (طراحی فرایندهای سبز، مشتریان و سایر نهادهای بیرونی، نوآوری سبز)، شرایط زمینه ای (محرک های تهیه مواد سبز، پیاده سازی نظام مدیریت پسماند، افکار مالی و هزینه ای سازمان)، شرایط مداخله گر (رویکردهای مدیریت محیط زیستی، ریسک های زنجیره تامین سبز، قابلیت های تامین کنندگان سبز، مدیریت منابع انسانی)، پدیده محوری (بهبود عملکرد محیط زیستی، عوامل اقتصادی، عملکرد عملیاتی)، راهبردها (حوزه مدیریت، تکنولوژی، اقتصاد، سیاستگذاری)، پیامدها (توانمندسازهای زنجیره تامین سبز، بهبود اعتبار، نهادینه شدن تجهیزات تکنولوژی و دانش فنی، مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی) قرار گرفت.

Keywords:

مدیریت زنجیره تامین سبز , محیط زیست , نظریه داده بنیاد

Authors

زهرا دلشاد

دانشگاه آزاد واحد یزد

مژده ربانی

دانشگاه آزاد واحد یزد

حسن دهقان دهنوی

دانشگاه آزاد واحد یزد