رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی مدیران مدارس شهرستان لردگان

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRPE-7-69_016

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1403

Abstract:

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی مدیران مدارس شهرستان لردگان می پردازد. نمونه آماری این پژوهش به دلیل کم بودن جامعه برابر با کل جامعه آماری که شامل ۱۳۰ نفر از مدیران بودند. روش: ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که پرسشنامه استاندارد توانمندسازی مقیمی (۱۳۹۰) و پرسشنامه تعهد سازمانی (مودای و استیرز، پورتر، ۱۹۷۹) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها از طریق نرم افزار SPSS و آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین توانمندسازی مدیران و مولفه های آن (احساس شایستگی، احساس خودمختاری، احساس موثر بودن و احساس معنا دار بودن) با تعهد سازمانی مشخص و نتیجه گرفته شد که روابط آنها به غیر از احساس خودمختاری و معنادار می باشد.

Authors

علی رحیمی ریگی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

هادی اندرزی

کارشناس آموزش ابتدایی

حاجیه انصاری بارزی

کارشناس آموزش ابتدایی