بررسی تغییرات ناگهانی کناره آبراهه بر میزان آبشستگی پایه پل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 20

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC22_135

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

این تحقیق به بررسی پروفیل آبشستگی پایه پل در اثر تغیرات ناگهانی کناره آبراهه پرداخته شد. بدین منظور آزمایشها به دو دسته شاهد و آزمایش در حالت تغییرات ناگهانی آبراهه تقسیم بندی شد. در حالت اول بدون تغییرات ناگهانی آبراهه، تغییرات آبشستگی در پایه در دبی آستانه حرکت بررسی و در آزمایش های دسته دوم تاثیر تغییرات ناگهانی آبراهه بر روند آبشستگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که هر چه تغییر ناگهانی آبراهه افزایش بیشتری داشته و سرعت بالاتری در مقطع تغییر یافته جریان یابد (بعلت افزایش فشردگی خطوط جریان که در هنگام برخورد به پایه موجب ایجاد گرداب و آشفتگی اطراف تکیه گاه می گردد) میزان عمق چاله آبشستگی افزایش بیشتری خواهد داشت. با توجه به نتایج بهترین عملکرد مربوط به حالتی مشاهده گردیدکه مقطع فاقد تغییرات ناگهانی آبراهه باشد. این بدان معناست که در یک سرعت آستانه حرکت ثابت، مقطع فاقد تغییرات ناگهانی آبراهه، در کاهش آبشستگی بسیارتاثیرگذار خواهد بود.

Authors

روزبه آقامجیدی

استادیار گروه مهندسی عمران، واحد سپیدان، دانشگاه آزاد اسلامی، سپیدان، ایران

محمدحسین احمدی

استادیار گروه مهندسی عمران، واحد بیضا، دانشگاه آزاد اسلامی، بیضا، ایران

بابک منصوری

استادیار گروه مهندسی عمران، واحدفیرزوآباد، مرکز میمند، دانشگاه آزاد اسلامی، میمند، ایران