تاملی درباره اثر مدیریت کیفیت بر کارکرد پرسنل با تکیه بر میانجیگری دوسوتوانی (مورد مطالعه : شهرداری منطقه ۴ مشهد)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TCCONF07_125

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

دوسوتوانی سازمانی به توانایی یک شرکت در توسعه کشف امکانات جدید و بهره برداری از امکانات فعلیاشاره دارد. هدف این تحقیق تعمق اثر مدیریت کیفیت بر کارکرد با نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی درهتل هایچهاروپنج ستاره مشهد است. پردازش آماری دادهها در سطح توصیفی با اس پی اس اس و در سطح استنباطی بااستفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس ۴ انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و کاربردی و روش نمونه گیری در دسرس است که از مدیران و پرسنل شهرداری منطقه ۴ مشهد جمع آوری گردیدهاست. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بود که پس از اصاح و نظر خرگان و اساتید دانشگاه نهایی گردید. تعمقپایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا و واگرا موردسنجش قرار گرفت و تایید شد . یافته های حاصل از تحقیق و آزمون استنباطی فرضیه ها نشان داد مدیریتکیفیت بر دوسوتوانی سازمانی و کارکرد پرسنل شهرداری منطقه ۴ مشهد اثر دارد. دوسوتوانی سازمانی بر کارکرد ادره کلپرسنل شهرداری مشهد پرسنل شهرداری منطقه ۴ مشهد اثر مثبت و معناداری دارد و مدیریت کیفیت از طریق دوسوتوانیسازمانی بر کارکرد پرسنل شهرداری منطقه ۴ مشهد اثر دارد.

Keywords:

مدیریت کیفیت , دوسوتوانی سازمانی , کارکرد پرسنل شهرداری منطقه ۴ مشهد

Authors

بی بی هدی علیزاده

کارشناس ارشد امور مالی شهرداری منطقه ۴ مشهد ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

اسماعیل شیرازی

مسئول امور قراردادهای شهرداری منطقه ۴ مشهد ، کارشناسی ارشد مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

سیدمحمداسماعیل سلطانی

کارشناس امور قراردادهای شهرداری منطقه ۴ مشهد ، کارشناسی مدیریت فرهنگی ، دانشگاه علمی کاربردی مشهد

راضیه هادی بیدسکلانی

کارشناس مالی شهرداری منطقه ۴ مشهد ، کارشناسی مدیریت دولتی ، دانشگاه پیام نور مشهد