ارزیابی اثرات ناشی ازخصوصی سازی شرکتهای دولتی بر بازده سهام چندین شرکت منتخب

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 85

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCARA02_126

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

یکی از اهداف مهم خصوصی سازی در کشورهای مختلف بهبود کارایی و بهرهوری میباشد. لذا مطالعه حاضر بصورت تجربی توصیفی به رشته تحریر در آمده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی در امر خصوصیسازی و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکارهای مناسب برای آن میباشد. با توجه بهاجتماعی و فرهنگی ایران در مورد سازماندهی شرکتهای دولتی و واگذاری سهام و مدیریت دولتی می باشد و قرار گرفتن حدود ۱۰۰۰شرکت دولتی جهت خصوصی سازی که بیانگر وسعت دامنه برنامه سازماندهی دولت میباشد این امر لزوم تحقیق و بررسی اثرات برنامهخصوصی سازی ایران را مشخص میکند در این تحقیق با استفاده از صورتهای مالی شرکتهای واگذاری شده و سالنامه های بورس، بازدهسهام شرکتها برای دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی و همچنین یک دوره مشابه برای شرکتهای مشمول خصوصی سازی وشرکتهایی که دولتی باقی مانده اند، محاسبه و سپس بر روی اطلاعات به دست آمده آزمونهای آماری ناپارامتریک توسط نرم افزارهای sas انجامگرفت و سپس مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که بین بازده سهام بخش خصوصی و دولتی تفاوت معنیداری مشاهده نگردید.بین بازده سهام شرکتهای خصوصی، قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنیداری در سطح آماری پنج در صد مشاهده گردید. بینشرکتهای خصوصی در پنج سالهمورد مطالعه، تفاوت معنیداری در سطح آماری پنج در صد مشاهده گردید. بیشترین افزایش در سه سالاول و بیشترین کاهش درسه سال چهارم بعد از خصوصی سازی مشاهده شد.

Authors

نوشین باقری زمانی

دکترای اقتصاد مالی

قنبر لایی

دکترای کشاورزی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

نیلوفر باقری رنانی

دبیرآموزش و پرورش شهرستان دامغان

غلامرضا احمدی

کارمند سازمان تامین اجتماعی شهرستان نجف اباد، اصفهان