تاثیراشتغال زنان بربعد خانواده آنها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 15

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMACO01_721

تاریخ نمایه سازی: 4 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف مقاله حاضر تاثیراشتغال زنان بربعد خانواده آنها است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و برای رسیدن به اهداف پژوهش از روش تحلیلی و اسنادی استفاده شده است. جامعه تحلیلی پژوهش حاضر ،کتاب و منابع اسنادی وروش نمونه گیری هدفمند بوده و پژوهشگر به تحلیل تمامی موارد موجود در جامعه تحلیل متناسب با بضاعت علمی و موقعیتی (دستیابی) پرداخته است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اثرات مثبت و منفی اشتغال زنان را از ابعاد مختلف باید مورد تحلیل قرار دهیم.بنابر این می توان اشتغال زنان و رابطه آن با سلامت خانواده یک امر نسبی است؛ چرا که با توجه به موقعیت و شرایط فردی، متغیر و متفاوت است و نمی توان به طور قطعی این امر را بد یا خوب تلقی کرد.تصمیم گیری در مورد اشتغال زنان، باید با خردورزی و تعقل انجام گیرد. هر خانواده، با توجه به شرایط و توانایی های خود و به دور از مسایلی، مثل چشم و هم چشمی، رقابت و هم چنین با توجه به تجربیات خانواده هایی با زنان شاغل، به تصمیم گیری در این زمینه تا از اثرات مثبت آن در سلامت خانواده بهره مند گردد. نتیجه-گیری: با توجه به نتابج فوق می توان گفت، باید زنان شاغل با اصل قرار دادن حفظ سلامت خانواده، بیاموزند که با راهکارهایی بین رفتار حرفه ای و سازمانی با روابط اجتماعی و زندگی خانوادگی خود ارتباط معقول و منطقی برقرار کنند و شان هر یک را منطبق بر هنجارهای خود محفوظ بدارن

Authors

پریسا صوفی

دانش آموخته گان علوم تربیتی