بررسی مهارت مدیریت زمان بر میزان اثر بخشی عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین در سال ۱۴۰۲

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GHADIRCONF11_046

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی رابطه مهارت های مدیریت زمان بر میزان اثربخشی عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بود جامعه آماری شامل ۱۰۰ نفر کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین بوده که با توجه به تعداد کم جامعه حجم نمونه به تعداد کل جامعه آماری در نظر گرفته شد که به صورت سرشماری انجام پذیرفت. اطلاعات از طریق دو پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان و یک پرسشنامه استاندارد عملکرد گروهی جمعا به تعداد ۹۰ سوال جمع آوری گردید. برای بررسی پایایی ابعاد پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و مقدار ۰.۹۱ را نشان داد. یافته های پژوهش نشان داد بین اغلب از مهارت های مدیریت زمان (از جمله برنامه ریزی و کنترل، سازماندهی، رهبری، آینده نگری) و اثربخشی عملکرد گروهی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین رابطه وجود دارد.

Authors

سهیلا شکوری

دبیرآموزش و پرورش

ملیحه محمدزاده

دبیرآموزش و پرورش

آرزو زاری

دبیرآموزش و پرورش

رویا شاکری

دبیرآموزش و پرورش

فاطمه برزگر

دبیرآموزش و پرورش

حمید رحمانی

دبیرآموزش و پرورش