بررسی دوام در محیط های سولفاتی کامپوزیت های سیمانی حاوی پودر پومیس و متاکائولن مسلح شده با الیاف در شرایط عمل آوری مختلف

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENGGCONF11_012

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

Abstract:

در این پژوهش با استفاده از روش آزمایشگاهی به بررسی مشخصات مکانیکی و دوام کامپوزیت های سیمانی الیافی حاوی پودر پومیس و متاکائولن پرداخته شده است. متغیر اصلی در این پژوهش روش عمل آوری است که برای این منظور از سه روش عمل آوری در حوضچه آب، عمل آوری با پوشش پلاستیکی و عملاوری تسریع شده استفاده شده است. در این پژوهش ۱۹ طرح مختلف از کامپوزیت سیمانی حاویالیاف پلی پروپیلن، پودر پومیس و متاکائولن ساخته شده است. طرح شاهد فاقد الیاف، پومیس و متاکائولن است. پودر پومیس و متاکائولن با درصدهای وزنی ۵% ، ۱۰% و ۱۵% به صورت تکی و ترکیب به عنوان جایگزین بخشی از سیمان استفاده شده اند. همچنین الیاف پلی پروپیلن با درصدهای حجمی ۲۵.۰، ۰.۵ مورد استفاده قرار گرفته است. برای دستیابی به اهداف مورد نظر در این پژوهش از نتایج آزمایش های مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، مقاومت الکتریکی و جذب آب استفاده شده است. همچنین پس از قرارگیری نمونه های آزمایشگاهی در محیط اسیدی میزان افت وزن و همچنین مقاومت فشاری اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده نشان داده است در روش عمل آوری در آب استفاده از پودر پومیس و همچنین متکائولن با درصدهای جایگزینی ۵% باعث بهبود مقاومت فشاری نسبت به نمونه شاهد می شود