برری تاثیر آمادگی جسمانی در فعالیت های ورزشی بر اضطراب دانش آموزان دخترپایه ششم ابتدایی مدارس شهرستان آمل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ESPCONF10_215

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف این تحقیق برررسی تاثیر آمادگی جسمانی در فعالیت های ورزشی بر اضطراب دانش آموزان دختر پایه ششمابتدایی مدارس شهرستان آمل در سال تحصیلی ۱۴۰۲ بوده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود کهبه روش میدانی انجام شده است. به همین منظور ۳۰۰ نفر از دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی به روش نمونهگیری تصادفی- خوشه ای و براساس جدول مورگان انتخاب شدند. میانگین سنی، قد و وزن گروه به ترتیب ۱۳/۰±۰۷/۷۰۲ سال ۱۵۷/۷۰±۶/۰۷۰ سانتی متر و ۵۱/۹۲±۱۱/۸۷۷ کیلوگرم بود. به منظور انجام این تحقیق از آزمون ایفرد شامل آزمون های کشش بارفیکس، دراز نشست، انعطاف پذیری و دوی ۵۴۰ متر، در سنجش میزان آمادگی جسمانی استفاده شد. همچنین برای به دست آوردن WHR,BMI اضطراب شرکت کنندگان به ترتیب از تقسیم وزن بر مجذور قد، نسبت دور کمر به دور لگن و نیز از اضطراب بک BAI استفاده گردید . در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون کلموگروف - اسمیرنوف برای تعیین طبیعی بودن داده ها و نیز ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط بین متغیرها استفاده گردید. تحلیل داده ها نشان داد که بین عوامل آمادگی جسمانی با متغیرهای WHR,BMI دانش آموزان رابطه ی معنی داری وجود دارد. P<۰/۰۵ اما بین این عوامل با متغیر اضطراب دانش آموزان رابطه ی معنی داری مشاهده نگردید. P>۰/۰۵ با توجه به رابطه ی متقابل بین عوامل آمادگی جسمانی با شاخص توده ی بدن و نسبت محیط کمر به دور لگن، تقویت کسب آمادگی جسمانی در مدارس، ضروری به نظر می رسد.

Authors

سمیه اسدی

کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور آمل

مژگان حیدری

کارشناس حقوق دانشگاه شمال