میانجی ها و تعدیل کنندههای قربانی شدن سایبری : ناامنی روانی ، اضطراب و حمایت اجتماعی در کاربران زن فضای مجازی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN06_1018

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1403

Abstract:

مزاحمت سایبری ، سلامت و عملکرد افراد را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و قربانیان ممکن است اختلالات خواب، سردرد، درد معده، کاهش اشتها و خستگی و همچنین عزت نفس پایین ، اضطراب، افسردگی و شرم را گزارش کنند. که این عوامل قطعا به روان فرد آسیب میزند؛ بنابراین یکی از پیامدهای منفی و زیانآور، مواجهه با مزاحمت های سایبری ، آسیب پذیری روانی است . لذا پژوهش حاضر با هدف، تعیین نقش میانجی ناامنی روانی و تعدیل کننده حمایت اجتماعی در رابطه ی بین نشانگان اضطراب و قربانی شدن سایبری در کاربران زن فضای مجازی انجام شده است . روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود، از میان جامعه آماری کاربران زن فضای مجازی بودهاند که در این پژوهش ۳۰۰ کاربر زن به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه رفتارهای خطرناک سایبری ، پرسشنامه اضطراب بک ، پرسشنامه حمایت اجتماعی و پرسشنامه احساس امنیت و فرم اطلاعات جمعیت شناختی استفاده شد. دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی شامل همبستگی ، رگرسیون چند متغیره مورد و مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته های این تحقیق نشان داد که به طور کلی دو متغیر نشانگان اضطراب و ناامنی روانی توان پیش بینی (R۲= ۰/۳۰) از متغیر قربانی شدن سایبری را دارا می باشند، با توجه به روش برآورد حداکثر درست نمایی (ML) مورد تایید واقع گردید و به طور کلی مدل تایید گردیده است . نتایج نشان داد که ناامنی روانی نقش میانجی و حمایت اجتماعی نقش تعدیل کننده در رابطه ی بین نشانگان اضطراب و قربانی شدن سایبری در کاربران زن فضای مجازی را دارد که پیشنهاد می شود به حمایت اجتماعی و ناامنی روانی در رابطه با نشانگان اضطراب و قربانی شدن سایبری توجه بیشتری گردد.