بررسی تفاوت انگیزش پیشرفت و رضایت زناشویی در ازدواجهای سنتی و غیرسنتی در زوجهای شهرستان لارستان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN06_1090

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت انگیزش پیشرفت و رضایت زناشویی در ازدواج های سنتی و غیرسنتی در زوج های شهرستان لارستان و به روش علی -مقایسه ای انجام گردید. جامعه آماری آن کلیه زوج های ساکن شهرستان لارستان بودند که حداقل ۲ سال از ازدواج آن ها می گذرد و با همسرشان زیر یک سقف زندگی می کنند. نمونه مورد بررسی عبارت بودند از ۱۲۰ نفر که به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش حاضر جهت گردآوری داده ها عبارت بودند از: الف ) پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT)، ب) پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن (IMS)، ج) پرسشنامه سبک همسر گزینی ،. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا آزمون کالمگروف اسمیرنف برای بررسی مفروضه ی نرمال بودن در متغیر انگیزش پیشرفت و رضایت زناشویی و آزمون لوین برای بررسی مفروضه ی همسانی واریانس ها در دو گروه ازدواج سنتی و غیر سنتی تایید شد. سپس در نرم افزار تحلیل آماری SPSS نسخه ۲۳، آزمون t مستقل انجام گردید . نتایج حاصل از آزمون t مستقل نشان داد که تفاوت معناداری بین انگیزش پیشرفت و رضایت زناشویی در زوج های با ازدواج های سنتی و غیر سنتی وجود ندارد.

Authors

یونس عیبجو

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس